annual report raporti vjetor - Co-PLAN

Loading...

ANNUAL REPORT Co-PLAN director invited by the USA State Department – Drejtori i Co-PLAN viziton Departamentin e Shtetit ne SHBA

PM, Minister and Major at ENHR conference Kryeministri, Ministri dhe Kryetari Bashkisë në konferencën ndërkombëtare të Co-PLAN

Opposition Leader visits pavilion Lideri i opozitës viziton ekspozitën

2003

Major and local CBO sign agreement Kryebashkiaku dhe Komuniteti nënshkruajnë marrveshje bashkëpunimi

International training course in Tirana Kurs nderkombetar trajnimi in Tirana

RAPORTI VJETOR

2003 Annual Report Raporti Vjetor

Making Cities Work! Nje hap para te tjereve!

Rruga Dervish Hima, Kulla Ada, Kutia Postare 2995 Tirana Albania Cel: +355.(0)69.20.34126/32957; Tel: +355.(0)4.257808/9; Fax: +355.(0)4.257807 Email: [email protected]; Internet: www.co-plan.org;

IF YOU NEED ASSITANCE IN: NE SE KENI NEVOJE PER ASISTENCE:

Community-Based Urban Planning Urban and Environmental Management Participatory Governance & Decentralization Consultancy, Research and Advice

Institutional and Organizational Development Training & On-the-Job Capacity Building Civic Initiative & Ci vil Society Strengthening Lobbing, Networking & Information Exchange

Planifikim me Pjesmarrjen e Komunitetit Manaxhim Urban dhe Ambiental Qeverisje Gjitheperfshirese dhe Decentralizim Konsulenece, Kerkim Shkencor dhe Keshillim

Zhvillim Institucional dhe Organizativ Trajnim dhe Ngritje Kapacitetesh gjate Punes Forcimi Iniciativave Qytetare e Shoqerise Civile Lobim, Bashkepunim e Shkembim Informacioni

PLEASE CONTACT: LUTEMI KONTAKTONI:

Address: Rruga Dervish Hima, Kulla Ada Office: Ap.4, Kati 2-te Office: Ap.11, Kati 4-rt Internet: www.co-plan.org Internet: www.co-plan.org/net E-mail: [email protected] E-mail: [email protected] Kutia Postare 2995 Tirana Albania Cel: +355.(0)69.20.34126/32957 Office Tel: +355.(0)4.257808/9 Office Fax: +355.(0)4.257807

C o-PLAN, Institute for Habitat Development developed from a small support organization for community-based (housing and infrastructure) neighborhood development, into a reputable professional non-governmental institute working on a range of activities, such as: ? neighborhood and municipal planning; ? urban and environmental management; ? participatory governance and decentralization; ? organizational development training and advisory services. Co-PLAN originates since 1995, and is registered by the Court of Tirana in 1997. This was reconfirmed again in 2002 according to the new law for NPOs (non-for-profit organizations) in Albania. Co PLAN gathers almost 20 professionals from different disciplines. The Dutch development agencies Cordaid, and to a lesser extent Novib, plus Netherlands Government, have been practically the main funding agents of Co-PLAN activities for 2003. But it must be mentioned that usually 20-50% of its own projects costs are covered by the local resources mobilized by communities, local and central governments, etc. The environment in which Co-PLAN operates , changes rapidly in many ways. Nowadays, Albania is quite different from 12 years ago, and has entered in a qualitative phase of its own development, where the role of civil society, specifically the NGO (non-government organizations) sector, is crucial. In this perspective Co PLAN activities and profile have changed tremendously, and consequently it is moving into other working environments, working now also with new partners. This becomes even more a necessity if taken in account the change of donors’ priorities. Also historic partners of Co -PLAN, like Cordaid and Novib, have announced they will reduce their support and eventually will bring their backing to an end within the coming 2-3 years. Cordaid has suggested that the last step of support will focus on institutional development; setting up with Co PLAN a training and resource center, actually known as NET Network for Exchange and Training. Given such atmosphere Co -PLAN is working to reorient and readjust itself towards the challenges of the new working environment without losing track. This report shows the efforts done last year in this respect, including the implemented activities. Finally, the report is seen as a moral and legal obligation of Co-PLAN towards the wide public, the social groups for which works, to the partners and donors - in terms of transparency and commitment for local development. Besnik Aliaj Executive Director Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit, lindi nga një strukturë e vogël për zhvillimin e vendbanimeve (strehimit dhe infrastrukturës) me bazë komunitare, dhe sot është një institut jo-qeveritar profesional me reputacion që punon në një sërë aktivitetesh, si: (i) planifikimi urbanistik i lagjeve dhe qyteteve; (ii) manaxhimi urban dhe ambiental i territorit; (iii) qeverisja me pjesmarrje dhe deçentralizimi; (iv) trajnime mbi zhvillimin e brendshëm të institucioneve dhe sherbime konsulence, etj. Co-PLAN e ka origjinën më 1995, por është regjistruar nga Gjykata e Tiranës më 1997, regjistrim ky i rikonfirmuar më 2002 sipas ligjit të ri të OJF-v e (organizatave jo-fitimprurese) në Shqipëri. Sot Co-PLAN numëron mbi 20 profesionistë nga fusha të ndryshme. Agjensitë holandeze të zhvillimit: Cordaid dhe Novib, si dhe Qeveria Holandeze, kanë qenë praktikisht financuesit kryesorë të aktiviteteve të Co-PLAN për vitin 2003. Sidoqoftë, duhet përmendur se zakonisht 20-50% të kostove të projekteve mbulohen nga burimet lokale që mobilizohen nga komunitetet dhe autoritetet lokale e qëndrore, etj. Ambienti në të cilin operon Co-PLAN ndryshon shpejt dhe në shumë mënyra. Aktualisht, Shqipëria është krejt ndryshe nga 12 vjet më parë, dhe tashmë ka hyrë në një fazë kualitative të zhvillimit të saj, ku roli i shoqërisë civile (dhe veçanërisht i OJQve) është thelbësor. Në këtë perspektivë aktivitetet dhe profili i Co-PLAN kanë ndryshuar në mënyrë të ndjeshme, dhe vazhdimisht po zhvendosen në rrethana të reja pune e me partnerë të rinj. Kjo bëhet edhe më e nevojshme po të kihen parasysh ndryshimet e prioriteteve të donatorëve në sektorin jo-qeveritar. Edhe vetë partnerët historikë të Co-PLAN (Cordaid dhe Novib) kanë bërë tashmë të ditur se do t’ a reduktojnë mbështetjen e tyre, për t’u larguar përfundimisht nga Shqipëria pas 2-3 vjetëve. Cordaid ka sugjeruar se mbështetja e fundit do të fokusohet në zhvillimin institucional, duke themeluar së bashku me Co-PLAN një qendër burimore dhe trajnimi, aktualisht e njohur me emrin NET Rrjeti për Shkembime dhe Trajnim. Në këtë atmosferë, Co-PLAN po punon për t’u riorientuar më mirë dhe për të riaxhustuar s trategjitë e tij drejt sfidave që ofrojnë rrethanat e reja të mjedisit ku punon pa humbur vlerat e deritanishme. Ky raport dëshmon përpjekjet e bëra vitin e kaluar me këtë qëllim, përfshi këtu edhe zbatimin e aktiviteteve dhe projekteve. Së fundi, raporti shihet edhe si një obligim moral dhe ligjor i Co-PLAN përballë opinionit publik, grupeve të popullsisë për të cilat punon, partnereve dhe donatorëve

Annual Report / Raporti Vjetor - 2003

NEWS 2003 Prime-minister meeting N GO representatives Kryeministri takon nje përfaqësi t e OJQ- ve

1. Networking in Albania, in the region and wider, is a crucial achievement of Co-PLAN during 2003. An informal round table with 30 consolidated Albanian NGOs has been initiated and actually is in the process of broadening/formalization, in order to better deal with the growing organizational and institutional concerns of the NGO sector in the country. Here is also included a meeting of Albanian prime-minister with a selected delegation of the NGO sector, where Co -PLAN was present, too. In the meantime CSDnet, Civil Society and Urban Participatory Governance in Balkans, has been established, considering it also as part of the ENHR, European Network of Housing Research. 2. In May 2003, Co-PLAN organized successfully the International Conference: Making Cities Work! on behalf of ENHR European Network of Housing Research. More than 230 professionals participated, out of which 180 were foreigners from all continents. The conference served as a forum to discuss housing and urban developments issues over Europe, focusing specifically on the urban problematic of Tirana and Albania. Several distinguished international experts attended the conference and debated with Albanian authorities, including the Albanian Prime-m inister, the Minister of Territorial Adjustment and Tourism, and the Major of Tirana. The conference was seen also as an investment of Co -PLAN to the building of Albania’s image. 3. Since October 2003 Co-PLAN has a new logo, which shows more dynamism, more flexibility, and better represents the transformation of the organization into a reputable professional institute, active in Albania and further in the Balkans. The new image is perceived positively by the partners and beneficiaries. 4. Five experts of Co-PLAN started or continued their international postgraduate ‘Master’ studies in the UK, USA and Holland during 2003. Co-PLAN supported and/or partly financed their studies. This is part of the organization’s policy for creating a core team of well-educated and contemporary professionals to guarantee the sustainability of the organization in the long run. In addition, Co-PLAN hired during 2003 also several others experts that recently graduated internationally. Former employees of Co-PLAN Artan Karini and Theodhora Nocka left Co-PLAN, and now are in Canada. We wish them good luck in their endeavors. 5. The Executive Director of Co-PLAN has been invited this summer by the State Department of the USA Government in a specially designed International Visitors Program for 13 key international professionals of urban and environmental sector. This represents in the same time a personal achievement for him, but it is also recognition of Co-PLAN success. This helped strengthening cooperation with USA based partners.

TË REJAT 2003

1. Ndërtimi i koalicioneve dhe rrjeteve të bashkëpunimit në Shqipëri dhe më gjerë në rajon është një arritje thelbësore e CoPLAN gjatë vitit 2003. Kështu është iniciuar një tryezë e rrumbullakët me OJF-të Shqiptare, dhe aktualisht ajo është në proçes institucionalizimi, me qëllim që të trajtojë shqetësimet organizative në rritje të sektorit jo-qeveritar në vend. Këtu futet edhe një takim i kryeministrit shqiptar me një përfaqësi të sektorit, ku ishte prezent edhe Co-PLAN. Ndërkohë, janë hedhur bazat e CSDnet, Shoqëria Civile dhe Qeverisja Urbane me Pjesmarrje, qe eshte edhe pjesë e ENHR Rrjeti Europian për Studimet e Strehimit. 2. Në Maj 2003, Co-PLAN organizoi me sukses Konferencën Ndërkombëtare: Qytetet Motorrë të Zhvillimit Ekonomik, në emër të ENHR, Rrjeti Europian për Studimet e Strehimit. Në të morën pjesë më shumë se 230 profesionistë, 180 nga të cilët erdhen nga vende të pesë kontinentev e. Konferenca shërbeu si një forum për të diskutuar çështje të strehimit dhe zhvillimit urban në Europë, duke u fokusuar posaçërisht në problematikën urbane të Tiranës dhe Shqipërisë. Në konferencë morën pjesë mjaft ekspertë të shquar ndërkombëtarë të cilët debatuan me autoritetet më të larta shqiptare, përfshi kryeministrin, ministrin e rregullimit të territorit dhe turizmit, dhe kryetarin e Bashkisë Tiranë. Për Co-PLAN konferenca ishte edhe një investim për imazhin e Shqipërisë. 3. Që nga Tetori 2003, Co-PLAN ka një logo të re, e cila dëshmon më shumë dinamizëm, më shumë fleksibilitet, dhe përfaqëson më mirë transformimin e organizatës në një institut profesional me reputacion, aktiv në Shqipëri dhe më gjerë në rajon. Imazhi i ri është pritur mirë si nga partnerët edhe nga përfituesit (shiko kopertinen). 4. Pesë ekspertë të Co-PLAN filluan ose vazhduan studimet e tyre pasuniversitare ‘Master’ në Angli, SHBA dhe Holandë gjatë vitit 2003. Co-PLAN mbështeti dhe/ose financoi pjesërisht studimet e tyre. Kjo është pjesë e politikës së organizatës për të krijuar një bërthamë në ekip me profesionistë të mirëkualifikuar dhe bashkëkohorë, me qëllim për të garantuar qëndrueshmërinë e saj afatgjatë. Në vazhdim të kësaj, Co-PLAN punësoi gjatë vitit 2003 edhe disa ekpertë të tjerë të cilët sapo kanë përfunduar me sukses studimet e tyre pasuniversitare në shkolla perëndimore. Nderkohe, Artan Karini dhe Theodhora Nocka u larguan nga CoPLAN dhe tashme jane ne Kanada. Ne urojme mbaresi dhe sukses ne perpjektjet e tyre profesionale. 5. Drejtori Ekzekutiv i Co-PLAN u ftua nga Departamenti i Shtetit i Qeverisë së SHBA-së në kuadrin e Programit të Vizitorëve Ndërkombëtarë në një vizitë të dizenjuar posaçërisht për 13 profesionistë kyç në mbarë botën për sektorin urban dhe ambiental. Kjo përfaqëson njëkohësisht një arritje personale për të, por edhe një njohje të suksesit të Co-PLAN gjithashtu.

Co-PLAN, Institute for Habitat Developments / Instituti per Zhvillimin e Habitatit

1

Annual Report / Raporti Vjetor - 2003

Graduated at Faculty of Natural Sciences, University of Tirana, special mathematics profile. Have been lecturing at Tirana University and Agriculture University of Tirana. Specialized in Germany for mathematics. Postgraduate studies in business administration. Since 1995, project coordinator of GTZ (German Technical Cooperation) in Albania. Solid experience as organizational/institutional development expert. Actually, advisor for several foreign/local development agencies in Albania. Certified expert on moderation, training and project evaluation. External advisor of Co-PLAN since 1999, and Director of the Leading Board in 2002. Project director of SOROS (Open Society) Foundation for Albania. Graduated at Faculty of Natural Sciences, University of Tirana, profile of special physics Specialized in USA for libraries administration and management. Former secretary of the Youth Central Committee, and director of National Library of Albania. Founder of ‘Reflex ions’ NGO. Member/author of several published articles against violence, trafficking and other related issues of Albanian woman. Represents Albanian women movement in many national and international conferences. Chair of the Leading Board, Albanian Civil Society Foundation. Advisor of Co -PLAN since 1999, and member of its Leading Board in 2002. Born in the Netherlands and raised in Rotterdam. Studied social geography and town and country planning at Nijmegen University. Researcher at the ‘Economic Institute’ of the same institution by early 80-s. During 1985-1991, worked for ‘Workgroup 2000’, and during 19911995 at ‘RIGO Research & Advice BV’ Amsterdam. Main fields of interest: innovating policies on neighbourhood economy, urban renewal, social housing, civil participation methods, immigrant assistance, care for elderly, and transition process in Eastern Europe. Founder in 1990 of “Crossover” Foundation, promoting until 1995 exchange of experience between East and West on housing policies. During 1995-2001, worked in Albania and contributed for preparing Co-PLAN as an independent leading Albanian service center in the field of urban policy practice. Since 1999, joined SNV, the Dutch development organisation, first as program coordinator in Fier-Albania, and since 2001 as senior advisor for local governance in Cotonou, République du Bénin (West Africa) Graduated as architect/urban planner at Polytechnic University of Tirana. Postgraduate master studies on urban management in the Netherlands. Several post-university professional specializations in Denmark, Norway, Italy, USA, etc. Expert on issues of urban and civil society development, representing the sector/country in several national/international meetings. Lecturer at Polytechnic University and Academy of Fine Arts, Tirana. Secretary of Albanian Association of Architects, and member of the Leading Board of Albanian Civil Society Foundation. Member of ENHR (European Network of Housing Research). Expert on the issues of organizational and institutional development, and intensive working experience in Albania and Kosovo

Sokol Celo Director of the Leading Board Drejtor i Bordit Drejtues

Valdet Sala Member of the Leading Board Anetar i Bordit Drejtues

Sef Slootweg Member of the Leading Board Anetar i Bordit Drejtues

Besnik Aliaj Executive Director Drejtor Ekzekutiv

Co-PLAN, Institute for Habitat Developments / Instituti per Zhvillimin e Habitatit

Diplomuar ne Fakultetin e Shkencave te Natyres, Universiteti Tiranes, dega matematike speciale. Ka punuar si pedagog prane Universitetit te Tiranes dhe atij Bujqesor. Specializuar per matematike ne Gjermani. Ka kryer studime pasuniversitare ne administrim -biznes. Nga 1995 eshte koordinator projektesh me GTZ (Kooperimi Teknik Gjerman). Ka eksperience solide si expert ne ceshtjet e zhvillimit organizativ dhe institucional. Konsulent i jashtem per organizata zhvillimi te huaja dhe vendase qe operojne ne Shqiperi. Ekspert i certifikuar per moderim, trajnim dhe vleresim projektesh. Keshilltar i jashtem i Co-PLAN nga viti 1999, dhe Anetar i Bordit Drejtues nga viti 2002. Drejtore Programi ne Fondacionin SOROS (Shoqeria e Hapur) per Shqiperine. Diplomuar ne Fakultetin e Shkencave te Natyres, Universiteti i Tiranes, dega fizike speciale. Specializuar ne SHBA per administrimin dhe menaxhimin e bibliotekave. Ish sekretare ne Komitetin Qendror te Rinise, dhe drejtore e Bibliotekes Kombetare ne Tirane. Themeluese e Shoqates “Refleksione”. (Bashke)autore ne shume artikuj te botuar ne lidhje me dhunen, trafikun dhe ceshtje te tjera te gruas Shqiptare. Ka perfaqesuar levizjen e gruas ne shume konferenca kombetare e nderkombetare. Kryetare e Bordit te Fondacionit Shqiptar te Shoqerise Civile. Anetare e Bordit Keshellimor te Co-PLAN qe nga viti 1999, dhe e Bordit Drejtues nga viti 2002. Lindur dhe rritur ne Roterdam -Holande. Studioi gjeografi sociale dhe planifikimin urban dhe rural, ne Universitetitin e Nijmegen. Studiues shkencor prane ’Institutit Ekonomik’ te ketij universiteti gjate viteve 80-te. Gjate 1985-1991, punoi me ‘Grupi i Punes 2000’, dhe gjate 1991-1995 prane studios se konsulences dhe kerkimit shkencor ‘RIGO’ ne Amsterdam . Fushat e tij kryesore te interesit jane: politikat inovative per ekonomine ne nivel lagjeje; rinovim i urban; strehim i social; metodat e pjesmarrjes se publikut; asis tenca ndaj emigranteve; kujdesi per moshat e treta; dhe procesi i tranzicionit ne Europen Lindore. Themelues me 1990 i Fondacionit “Crossover”, ku punoi deri me 1995 per shkembimin e eksperiencave te politikave te strehimit ne Europen Lindore dhe Perendimore. Gjate 1995-2001, punoi ne Shqiperi duke bashke-themeluar Co-PLAN si nje agjensi konsulence dhe sherbimesh me reputacion ne Shqiperi ne fushen e politikave/praktikave urbane. Me vone punoi me SNV, fillimisht si Koordinator Programi ne Fier, dhe aktualisht si keshilltar per qeverine lokale ne Cotonou, Bénin (Afrike) Diplomuar si arkitekt/urbanist prane Universitetit Politeknik ne Tirane. Studime pasuniversitare ‘Master’ per manaxhim urban ne Holande, si dhe nje sere specializimesh te tjera profesionale ne Danimarke, Norvegji, Itali, SHBA, etc . Specialist ne ceshtjet e zhvillimit urban dhe te shoqerise civile duke perfaqesuar sektorin/vendin ne mjaft takime nderkombetare. Pedagog ne Universitetin Politeknik dhe ne Akademine e Arteve te Bukura, Tirane. Sekretar i Shoqates se Arkitekteve te Shqiperise dhe anetar i bordit te Fondacionit Shqiptar te Shoqerise Civile. Anetar i Rrjetit Europian per Kerkimet e Strehimit dhe Zhvillimit Urban. Ekspert ne ceshtje te zhvillimit organizativ dhe institucional, dhe eksperience intensive pune ne Shqiperi dhe Kosove.

2

Annual Report / Raporti Vjetor - 2003

The External Advisors Keshilltaret e Jashtem te Co-PLAN Co-PLAN has also a circle of informal external advisors that changes and evolves over time depending on the problematique and actions the organization deals with. Some of Co-PLAN past and actual external advisors have been or are:

Co-PLAN ka gjithashtu edhe nje rreth informal keshilltaresh te jashtem te organizates qe evolon dhe ndryshon ne kohe ne varesi te problematikes dhe veprimeve te organizates. Disa nga keshilluesit e jashtem te Co-PLAN kane qene ose jane:

Ilir Fico, Milva Ekonomi, Agron Lufi, Leonora Zaloshnja, Sokol Celo, John Driscoll, Sef Slootveg, Gavrosh Andoni, Valdet Sala, Artan Hoxha, Adriaan Hartkoorn, Arben Bakllamaja , Sally Kelling, Fatos Hodaj, Peter Nientied, Michael Hoffman, Genc Ruli, Genc Myftiu, Agron Shehu, Eglantina Gjermani, Astrit Nuri, Bashkim Hoxha,

Organizational Time Distribution Shperndarja e Kohes per Organizaten 2002 There has been a lot of investment for staff capacity building during 2002. This explains the high middle line management as well as support and techno structures, and reduced operation time up to 40%. Ka patur mjaft investim per kualifikimin e stafit gjate vitit 2002. Kjo spjegon edhe perqindjet e larta te zerave te manaxhimit te ndermjetem dhe te strukturave mbeshtetese e teknike, dhe reduktimin e kohes operacionale ne 40%. Nuk eshte nje vit tipik i Co-PLAN

Mintsberg Mushroom

6%

24%

Operating Core Support Structure

18% 39%

16%

5%

Co-PLAN, Institute for Habitat Developments / Instituti per Zhvillimin e Habitatit

5%

16%

Strategic Apex Middle Line Mngmt Operating Core Support Structure Techno -Structure

58%

Forecast – 2004 - Parashikimi

Gjate 2004, mendohet te ruhet e njejta kohe operacionale si nje vit me pare, dhe te krijohet nje shpendraje me e barabarte e te gjitha zerave te tjere sipas modelit Mintzberg. Me shume kohe do t’i lihet drejtimit startegjik dhe studimit shkencor te lire.

Techno -Structure

Mintsberg Mushroom

Gjate 2003 koha operacionale e ekipit eshte rritur deri ne 60%, nderkohe qe eshte krijuar me shume balance me zerat e tjere te modelit Mintzberg. Kjo eshte rezultat i drejteperdrejte i manxhimit me te mire te brendshe m dhe investimit per trajnim nje vit me pare. The same percentage for operational time is planed to be reserved during, 2004, while creating better time distribution for other items. More time will be given to the strategic apex and free research.

Strategic Apex Middle Line Mngmt

2003 During 2003 the operational timing has been increased up to almost 60%, while more balance has been established for other items. This is also result of better internal management and the investment on training during the previous year.

13%

Mintsberg Mushroom

7%

7%

Strategic Apex

12% 7%

7%

Middle Line Mngmt Operating Core Support Structure

60%

Techno -Structure Research

3

Annual Report / Raporti Vjetor - 2003

Co-PLAN 2003

Mission Statement Co-PLAN is a professional, non-governmental, non-political, non-religious organization originating in 1995, registered by the Court of Tirana in 1997, and reconfirmed by the new NPO law in Albania, in 2002. Co-PLAN works in the field of participatory habitat management/development, aiming both: sustainable developments and civil society strengthening; by providing on demand basis capacity building and assistance to communities, local (and central) governments; national and international organizations, etc. Further, Co-PLAN intents to enhance environmental, social and economic conditions in the Albanian (Balkans and other developing/transitional economies) living centers; promoting local resources mobilization and civic initiative encouragement. Co -PLAN undertakes project preparation and implementation, carries out policy and sector studies, supports institution -building activities and organizes several events that mobilize public opinion; disseminate knowledge and innovative approaches on habitat development, urban and environmental planning and /or management, and institutional/organizational development. The international external evaluators (January 2003) describe Co -PLAN as: … a major player in the urban development of Albania ... a unique and capable organization for delivering the promised services … an organization that has proven to be established, reliable, professional, and effective working under the prevailing difficult situation of Albania. Co-PLAN staff is young, energetic and enthusiastic and have sufficient capabilities and knowledge to deliver high standard results… Co-PLAN does not represent simply an employment opportunity. Indeed, it radiates civic, professional and intellectual values and has a friendly social life, beyond a mere NGO.

Volunteers day for poor at Shalom Center Dite vullnetare ne favor te varferve

Social day for staff – Dite pushimi per stafin

Co-PLAN Institute for Habitat Development / Instituti per Zhvillimin e Habitatit

Sport and recreational staff activities Aktivitete sportive-rekreative me stafin

5

Annual Report / Raporti Vjetor - 2003

Vizioni:

Visioning: Co-PLAN Strategy

Strategjia e Co-PLAN

Main Directions

Drejtimet Kryesore

1. Utilize qualified staff to explore the emerging market and to face the growing competition. 2. Develop a clear strategy and (business) plan, in order to confront future shortages of donors funding, by better exploring new markets and minimizing the costs through more efficient use of assets and human resources.

1. Shfrytezo avantazhet e kualifikimit te stafit per te eksploruar tregun dhe per te perballuar me mire konkurrencen ne rritje te sektorit jo-fitimprures. 2. Nderto nje strategji/(biznes)plan te qarte me qellim qe te perballohet reduktimi i fondeve nga donatoret duke minimizuar kostot si rrjedhoje e perdorimit me eficent te aseteve dhe burimeve njerezore

1. Participatory governance and development projects (CoPLAN); 2. Profiled urban and municipal advisory services and technical assistance (Co-PLAN and NET); 3. Organizational and institutional capacity building services (NET – a training and resource center)

1. Projekte te zhvillimit dhe qeverisjes me pjesmarrje (CoPLAN); 2. Sherbime te profilizuara urbane te konsulences dhe asistences teknike (Co-PLAN). 3. Trajnime/sherbime per zhvillimin organizativ dhe institucional (NET – nje qender trainimi dhe informimi).

Priorities of Geographical Coverage

Prioritetet e Mbulimit Gjegrafik

1. Albania; 2. Albanian speaking regions in Balkans; 3. Countries of Balkan region 4. Other developing and transitional countries.

1. Shqiperia; 2. Rajoni shqipfoles ne Balkan; 3. Vendet e rajonit te Ballkanit 4. Vende te tjera ne zhvillim dhe/ose tranzicion.

Main Mottos 1. Making Cities Work! (Co-PLAN)

Motoja Kryesore 1. Qytetet motorre te zhvillimit ekonomik! (Co-PLAN) 2. Nje hap para te tjereve! (NET)

2. One step ahead of others! (NET)

Misioni i Organizates Co-PLAN eshte nje in stitut profesional, jo -qeveritar, jo-politik dhe jo- fetar qe e ka origjinen ne vitin 1995, i cili eshte regjistruar nga Gjykata e Tiranes me 1997, dhe rikonfirmuar sipas ligjit te ri per OJF-te ne Shqiperi me 2002. Co-PLAN punon ne fushen manaxhimit/zhvillimit te qendrave te banimit me pjesmarrjen e aktoreve te interesuar, duke synuar njekohesisht: zhvillimin e qendrueshem dhe forcimin e shoqerise civile; permes asistences dhe trajnimeve sipas kerkesave te komuniteve, qeverisjes vendore (dhe qendrore), dhe organizmave kombetare e nderkombetare, etj. Me tej, Co-PLAN synon te influencoje permiresimin e kushteve ambientale, sociale dhe ekonomike te qendrave te banimit ne Shqiperi (Ballkan dhe vende te tjera ne zhvillim/tranzicion). Per kete qellim, ai ndermerr hartimin dhe zbatimin e nje sere projektesh; kryen studime sektoriale e te politikave perkatese; mbeshtet forcimin institucional; dhe organizon nje sere aktivitetesh per sensibilizimin e opinionit publik dhe shperndarjen e njohurive/koncepteve bashkekohore e te metodave inovative per zhvillimin, planifikimin dhe manaxhimin e vendbanimeve humane. Vleresues nderkombetare e cilesojne (ne Janar 2003) Co-PLAN si: … nje aktor kryesor ne fushen e zhvillimit urban ne Shqiperi, … nje organizate e afte dhe e vecante qe garanton me kualitet sherbimet e premtuara, … nje organizate qe ka vertetuar se eshte e mireformuar, e besueshme, profesionale dhe efektive edhe pse punon ne nje ambient mjaft te veshtire. Stafi i Co-PLAN eshte i ri, energjik dhe entuziast dhe ka kapacitete/njohuri te mjaftueshme per te siguruar produkte me standart te larte … Co-PLAN nuk perfaqeson thjesht nje mundesi punesimi, por vlera te mirefillta qytetare dhe intelektuale. Me tej organizata ka nje jete profesionale dhe sociale qe siguron nje ambient pertej nje OJQ-je te zakonshme.

Informal social evening – Mbremje sociale

Birthday celebration – Festim i ditelindjes

Co-PLAN Institute for Habitat Development / Instituti per Zhvillimin e Habitatit

Sport activities of staff – Aktivitete sportive

6

Annual Report / Raporti Vjetor - 2003

Organizational Development The external evaluation mission of January 2003 identifies Co-PLAN in this way: 1. Co-PLAN quality and reputation is good. Co -PLAN life is not threatened, although its actual staff size can be reduced in 3-5 years due to the changed donor priorities. 2. Co-PLAN has systems and procedures in place and works to further improve, via periodic external evaluation, annual financial auditing, and the process of receiving an ISO (International Standard Organization) certificate, annual reflection and staff evaluation, annual planning and budgeting, etc. 3. The organization has a systematic approach for building professional capacities of the core staff, through attendance in ‘masters’ programs and other post-university courses, or international events. Co-PLAN is not centralized, although it has a ‘strong’ director, which is well balanced by a wide executive board. 4. Co-PLAN cooperates and is active both in local and international networking. Institutional needs are more important than personal relationships. Trust in partners is very critical for Co-PLAN. 5. Co-PLAN has been encouraged by its strategic partner/donor, Cordaid, to ‘grow up’. Co-PLAN is aware of its role in society and of its identity. It has a strategy. 6. Co-PLAN works actively with the media sector, searches publicity to raise debate and awareness of urban development issues, and to publicize. 7. Co-PLAN works on longer-term strategies, and works on dive rsification of funding. 8. Co-PLAN works with communities for specific purposes, and utilizes community contributions. Co PLAN does not work with volunteers in the office. Co-PLAN does work with students, to train them and make use of their efforts. 9. Independently by its efforts, Co-PLAN remains donor dependent. However, in Co-PLAN field of activities, not very funding possibilities can be expected in the coming years from (local) governments. Thus, Co-Plan is oriented towards donors and that will stay for a long time to come. 10. Business is not yet a significant contributor to Co-PLAN’s financial sustainability. Co-PLAN will work intensively in this respect in the coming 3-5 years.

Annual organizational reflection Reflektimi i pervitshem i organizates

Professional updating and training Trajnimi dhe kualifikimi profesional

Projects and Budget Planning Planifikimi i projekteve dhe i buxhetit

Zhvillimi i Organizates

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Misioni i pavarur i vleresimit te Co-PLAN (janar 2003) e vlereson ate ne kete menyre: Kualiteti/reputacioni i Co-PLAN eshte i mire. Ekzistenca e Co-PLAN nuk kercenohet nga ndonje rrezik, edhe pse madhesia e tij mund te reduktohet ne te ardhmen per shkak te ndryshimit te prioriteteve te donatoreve. Co-PLAN ka ngritur sisteme dhe procedura dhe punon per permiresimin e tyre te metejshem. Organizata ka nje metode sistematike per konsolidimin e kapaciteteve te berthames kryesore te stafit (10-12 eksperte), permes pjesmarrjes ne programe kualifikimi ‘master’. Co-PLAN nuk eshte i centralizuar, edhe pse ka nje drejtor ‘karizmatik’. Co-PLAN eshte aktiv ne bashkepunimet ne rrjet. Nevojat institucionale jane me te rendesishme se marrdheniet personale. Besimi tek partneret eshte thelbesor per te. Co-PLAN eshte inkurajuar nga partneri/donatori strategjik, Cordaid, te jete i ‘pavarur’. Co-PLAN eshte i ndergjegjshem per rolin dhe identitetin e tij ne shoqeri. Per kete gje organizata ka nje strategji. Biznesi nuk eshte ende nje kontribues domethenes per qendrueshmerine financiare te Co-PLAN. Co-PLAN punon aktivisht me sektorin e medias, dhe e perdor publicitetin per te promovuar debat dhe sensibilizim per ceshtje te zhvillimit urban dhe komunitar. Ne vazhdim Co-PLAN publikon mjaft botime per kete qellim. Co-PLAN punon me strategji afatgjate, dhe logjiken e diversifikimit te burimeve te financimit. Co-PLAN punon me komunitetet per qellime specifike, duke perdorur kontributet e tyre. Co-PLAN nuk punon me sistem vullnetaresh, por ai bashkepunon me studente, duke i trajnuar ata e duke bere efektiv kontributin e tyre. Pavaresisht nga perpjektjet, Co-PLAN mbetet ende i varur nga financimet e donatoreve. Por, ne fushen e aktiviteteve te CoPLAN nuk priten mundesi te medha financimi ne vitet qe vijne nga qeveria qendrore/lokale. Ne kete menyre orientimi i Co-PLAN nga donatoret do te vazhdoje akoma, te pakten per nje periudhe te konsiderueshme.

Co-PLAN Institute for Habitat Development / Instituti per Zhvillimin e Habitatit

7

Annual Report / Raporti Vjetor - 2003

Community-based planning Planifikim me baze komunitare

Community improvement action Permiresime komunitare

Community based planning Planifikim me pjesmarrjen e komunitetit

Key Elements ? Co-PLAN h elps to create best practices and models in local and urban development and supports local organizations through projects, training, technical assistance, studies and institutional improvement. ? Key values of Co-PLAN are: quality of work, commitment, result orientation, trustful, client satisfaction, openness, collaboration, hard working. ? Core Co -PLAN competencies are in the fields of municipal and institutional development, civic society development, urban and regional planning, community development, housing, basic infrastructure and municipal services, as well as environmental management. ? Co-PLAN develops partnerships and networking to generate benefits of collaboration in favor of clients and target groups for which works with.

Identification/opening of public spaces Identifikimi dhe hapja e hapesirave publike

Gravelling/improving roads Zhavorrimi/permiresimi rrugeve

Round table with local NGOs Tryeze e rrumbullaket me OJQ-te

Elemente Kyc ?Co-PLAN ndihmon per krijimin e praktikave dhe modeleve me te mira ne zhvillimin lokal dhe urban, dhe mbeshtet organizatat permes projekteve, trajnimeve, asistences teknike ne pune, studimeve e permiresimeve institucionale. ?Vlerat kryesore te Co-PLAN jane: kualiteti i punes, orientimi nga rezultati konkret, angazhimi, satisfaksioni i klientit, qenia i hapur me te tjeret, besueshmeria dhe bashkepunimi. ? Kompe tencat kryesore te CoPLAN jane ne fushat e: zhvillimit institucional dhe bashkiak; te zhvillimit te shoqerise civile; te planifikimit dhe zhvillimit urban; zhvillimit komunitar; strehimit, infrastruktures baze dhe sherbimeve bashkiake; si dhe te manaxhimit te ambientit. ? Co-PLAN zhvillon partneritete per te gjeneruar atmosfere me perfitim reciprok nga kooperimi si per klientet ashtu edhe per grupet perfituese.

Providing access to infrastructure/services

Assisting municipal projects Asistence per projektet e bashkise

Sigurim aksesi te infrastruktura/sherbimet Building basic social infrastructure Ndertimi i infrastruktures sociale

Co-PLAN Institute for Habitat Development / Instituti per Zhvillimin e Habitatit

International Training Courses Program trainimi nderkombetar

8

Annual Report / Raporti Vjetor - 2003

The Transparency Co-PLAN is a well-established organization, which is financially audited every year by an internationally recognized organization like KPMG. The reports of the last one are always sent also to all those institutions which finance the activities of Co-PLAN. Since 2002, Co-PLAN has initiated the procedures for receiving the ISO (International Standard Organization) certificate, by NMCP, the Netherlands. Every year the organization publishes its own annual report , and updates its own internet site. The annual reports are stored in the website www.co -plan.org, and are also presented publicly for media, partners and other institutions by organizing every year the Open Public Day of Co-PLAN. Annual Internal Reflection, Evaluation and Planning Workshop is organized regularly by its own staff. Co-PLAN has a Leading Board which is separated and has no conflict of interests with the Executive Board and daily organization’s management. The organization has a mission, its policy and strategy, and a network of partners. Actually, Co-PLAN has more than 20 staff, and invests on capacity building for them on basis of a clear strategy. Co-PLAN owns its own offices and has a well-set financial system, and clear organizational and management procedures, reflected in its own manual of procedures.

Transparenca Co-PLAN eshte nje organizate e mireorganizuar, e cila audiohet financiarisht nga kompani te mirenjohura nderkombetare kontrolli si KPMG. Raportet e saj te auditimit i dergohen cdo institucioni qe financon sado pak aktivitetet e Co-PLAN. Qe nga viti 2002, CoPLAN ka iniciuar procedurat per marrjen e certifikates ISO (Organizate e Standartit Nderkombetar) nen supervisionin e NMCP Hollande. Cdo vit organizata publikon raportin e vet vjetor, dhe permireson informacionin ne faqen e saj ne internet. Raportet vjetore jane te depozituara edhe ne kete faqe interneti www.co-plan.org, dhe prezantohen per publikun permes medias, partnereve dhe institucioneve te interesuara ne aktivitetin e pervitshem te ashtuquajtur Dita e Hapur per Publikun e Co-PLAN. Cdo vit stafi organizon Seminarin per Reflektimin, Vleresimin dhe Planifikimin e Pervitshem te Organizates. Co-PLAN ka nje Bord Drejtues dinjitoz i cili eshte i ndare dhe nuk ka konflikte interesash me Bordin Ekzekutiv dhe manaxhimin e perditshem te organizates. Organizata ka nje mision, politiken dhe strategjine e saj, dhe nje rrjet partneresh dhe bashkepunetoresh. Aktualisht, Co-PLAN ka me shume se 20 punonjes dhe investon rregullisht per ngritjen e nivelit te tyre profesional ne baze te nje politike te qarte. Co-PLAN ka ne pronesi ambientet e zyrave te veta, ka nje sistem te mirepercaktuar financiar, dhe procedura te qarta administrative dhe menaxheriale qe permblidhen ne manualin te tij te procedurave.

Ambienti i Jashtem

External Environment

Tendencat aktuale ne vend:

Actual tendencies in the country: 1. Decentralization of governance;

2. Integration of the country in EU; 3. ’Full exit’ policy of the donors for NGO sector in Albania; 4. Gradual ’dry out’ of donations; 5. Main consequences: poor reputation for NGO sector, and growing unfair competition within the sector.

1. Decentralizimi i qeverisjes; 2. Integrimi vendit ne EU; 3. Politika e ’largimit perfundimtar’ te donatoreve te sektorit jo-qeveritar; 4. Tharje graduale e donacioneve; 5. Konsekuenca: reputacion ne renie i sektorit joqeveritar dhe konkurence e parregullt ne rritje. View of the Open Public Day of Co-PLAN Pamje nga Dita e Hapur e Co-PLAN per Publikun

Internal Organizational Environment Initial values:

1. Pioneering organization in support to the excluded or most in need social groups; 2. Initial development tool: participatory urban planning/management; 3. Main organizational dilemma: civil society or consultancy business? 4. Eagerness, good will, committed.

Vlerat fillestare: 1. Organizate pionere ne mbeshtetje te grupeve sociale te ekskluduara dhe ne nevoje; 2. Instumenti fillestar i zhvillimit: planifikimi urban me pjesmarrje; 3. Dilema kryesore organizative: shoqeri civile apo biznes konsulence; 4. Vullnet, ambicie, deshire e mire per te kontribuar.

Co-PLAN Institute for Habitat Development / Instituti per Zhvillimin e Habitatit

Ambienti i Brendshem i Organizates: Disa vlera aktuale: 1. Pune, ambicie, perkushtim dhe kontribut konkret; 2. Reputacion i mire i organizates; 3. OJF ne kerkim te standarteve profesionale; 4. Ekperience e konsiderueshme ne terren me komuniteti n dhe qeverisjen lokale; 5. Qendrueshmeri ne ide, modele pune dhe financa.

Some of actual values: 1. Hard working, commitment, and concrete contribution. 2. Good reputation; 3. NGO in search if standards; 4. Field experience at community and local governance level; 5. Sustainability of ideas, work models and organization’ finances.

9

Annual Report / Raporti Vjetor - 2003

Main Questions Marks

Pikepyetjet Kryesore:

Stafi i Co-PLAN diskuton mjaft ceshtje esenciale gjate workshopit te fundit te reflektimit 2003. Disa nga keto ceshtje me kritike jane permbledhur me poshte. 1. A eshte kenaqesi te punosh ne Co-PLAN? Cfare e in/ dekurajon kete? A ka stafi shanse te barabarta? A ka vlere investimi i bere per kualifikimin e stafit? 2. Cfare stafi ka Co-PLAN? A lexojne ata? A e perdorin internetin dhe librarine? A pergatit ky staf dokumenta shkencore/profesionale qe perfaqesojne pozicionin tone? A botojme ne publikime kualitative? 3. A eshte Co-PLAN krijues? A gjenerojme ne modele pune dhe praktika origjinale? A i shpendajme ato? Cfare te reje ka sjelle Co-PLAN per zhvillimin dhe shoqerine civile ne vend? 4. Ke perfaqeson Co-PLAN? Veten apo grupe te caktuara sociale? Kush e perfaqeson legjitimitetin tone? Kush jane mbeshtetesit tane? A jemi ne me qytetaret apo autoritetet?

The staff of Co-PLAN discusses several essential issues during the Annual Reflection Workshop. Some of the most critical aspects of 2003 are summarized below. 1. Is it a pleasure to work in Co-PLAN? What en/discourages it? Does the staff have the same chances or not? Is it worth the investment on capacity building? 2. What kind of staff has Co-PLAN? Do people read? Do they use internet and library? Do we prepare professional/scientific documents that represent our view? Do we prepare qualitative publications? 3. Is Co-PLAN creative? Do we generate working models and best practices? Are those disseminated? What is it new that Co-PLAN has brought to the development and civil society of Albania? 4. Who does represent Co-PLAN? Itself or certain social groups? How is our legitimacy justified? Who presents our supporters? Are we with people or with authorities?

Opsionet e Mundshme

Modeli: ‘Mintezberg’

Varianti 1

2

3

4

5

Strukture Struktureee thjeshte thjeshte

Makine Makine Burokratike Burokratike

Burokraci Burokraci profesionale profesionale

Ndarje Ndarjene ne departament departament

Struktura Struktura Ad-hoc Ad-hoc

Mekanizmi Mekanizmi koordinues koordinues

Supervizion Supervizion direkt direkt

Standartizim Standartizim i ipunes punes

Standartizim Standartizim i iekspertizes ekspertizes

Standartizim Standartizim i iproduktit produktit

Rregullime Rregullime reciproke reciproke

Pjesa Pjesakyce kyceee organizates organizates

Drejtimi Drejtimi strategjik strategjik

Rritja Rritjaee eficences eficences

Zbatimi Zbatimiii Projekteve Projekteve

Manaxhmi Manaxhmi ndermjetem ndermjetem

Administrata Administrata mbeshtetese mbeshtetese

Techno Structure Techno Structure

1. 2. 3. 4.

Strategic apex – Middle line management Operating core – Support structure –

Drejtimi strategjik; –Menaxhimi i ndermjetem Zbatimi i projekteve ; Administratambeshtetese;

5.

Techno structure –

Rritja e eficences;

Actions for Improvement:

Hapa per permiresime te metejshme:

1. New structure:

1. Strukture e re:

2. Orientation towards products and standardization:

2. Orientimi nga produktet dhe standartizimi:

• Transformation of Co-PLAN from ‘c enter’ to ‘institute’ must not be simply an aspiration but a mater of content. • It requires: (i) new reorganization on departments basis, product standardization and middle-line management; (ii) clear division of work and specialization, and maximal efficiency; (iii) clear hierarchy and responsibility for all; (iv) as much more monitored performance and financial costs; (v) decentralization of responsibility and finances on basis of rules; (vi) the perfection of the manual of procedures, work plans, reporting; indicators of success; transparency and measurement of success. • Immediate identification: (i) of market potentials; (ii) of organization’s products; (iii) and who might pay for them? • Completing the economic analysis and internal financial policy of the organization. • Designing a market strategy for the organization.

3. Main recommendations:

• Do not simply implement projects but intent to create models. • Organize professional presentations within the organization, and with public opinion, including positioning in the media. • Reserve time for innovations, project proposals, research, marketing, debate, lobbing, etc. • Help maximally creation of positive social and professional atmosphere in the team. Make work a pleasure for all. • Draft e plan for social, cultural and sport activities in order to create a healthy atmosphere for all within the team.

Co-PLAN Institute for Habitat Development / Instituti per Zhvillimin e Habitatit

• Transformimi i Co-PLAN nga ‘Qender’ ne ‘Institut’ nuk duhet te jete vetem aspirate por edhe permbajtje. • Kjo kerkon: (i) riorganizim te ri me ndarje ne departamente, standartizim produkti dhe manaxhim te ndermjetem, (ii) ndarje e qarte e punes, profilizim i saj, dhe eficence maksimale, (iii) hierarki dhe pergjegjesi e qarte per te gjithe, (iv) performance dhe kosto financiare sa me te monitoruara, (v) decentralizim i pergjegjesise dhe financave me rregulla; (vi) perfeksionim i manualit te procedurave, planit te punes, raportimit, indikatoreve te suksesit, transparences dhe matjes se suksesit. • Evidentimi imediat: (i) i potencialeve te tregut; (ii) i produkteve te organizates; (iii) dhe kush mund te paguaje per keto produkte? • Kompletimi analizes ekonomike dhe politikes se brendeshme financiare te organizates. • Hartimi i strategjise se marketimit

3. Rekomandimet kryesore:

• Jo zbatim i thjeshte projektesh por krijim modelesh pune. • Organizimi i prezantimeve profesionale me organizaten, opinionin publik, perfshi prononcimin ne media; • Rezervim kohe per inovacione, projekt propozime, kerkim shkencor, marketim, debat publik, lobim, etj. • Ndihmo maksimalisht atmosferen sociale e profesionale pozitive ne ekip. Beje punen kenaqesi per te gjithe! • Harto planin e ativiteteve sociale, kulturore dhe sportive per te krijuar nje atmosfere te shendets hme ne ekip.

10

Annual Report / Raporti Vjetor - 2003

The Leading Board / Bordi Drejtues Sokol Celo, (Chairman/Kryetar) Valdet Sala & Sef Slootweg (Members/Anëtarë)

Executive Board Bordi Ekzekutiv

Besnik Aliaj, Dritan Shutina, Amalia Tola, Flamur Kuci Sotir Dhamo, Luan Deda

Internal Advisors/ Këshilltarë Sally Kelling (VSO) / Peter Nientied

Finance & Administ. Departm. Departamenti Finance+Adm.

External Informal Advisors Këshilluesit e Jashtëm

Director / Drejtori Besnik Aliaj

Amalia Tola , Etleva Goxhaj Floreta Pirushi, Oreola Caliqi

Dritan Shutina

Consultancy / Konsulence

Development Projects Projekte Zhvillimi

Deputy Director Zëvendës Drejtori

Sotir Dhamo

NET Qendra e Trajnimit

Dritan Shutina

Besnik Aliaj

Monitoring & Gudance Monitorim dhe D rejtim V. Muharremaj / F.Nuri

M. & Guidance Flamur Kuci

M. & Guidance Amalia Tola

Jorida Cila, Nevila Como & Core staff / Ekspertë

Projects / Projekte Kamza Project

ENHR Conferen.

F.Kuçi & Team

I. Duka & Team

Services / Sherbime

Compass Project B.Aliaj & Team

EGUG Project D.Shutina & Team

Passage… Project NGO Projects Round Table Kalavace Leader Aliaj & Team Staff

CSD net

NVS

Duka

Ajazi

Training & Services A.Tola

Fig.1: The Organizational Chart of Co-PLAN 2003 Skema Organizative e Co-PLAN 2003

Co-PLAN Institute for Habitat Development / Instituti per Zhvillimin e Habitatit

11

Annual Report / Raporti Vjetor - 2003

Main activities of the Finance Department 1.

2. 3. 4. 5. 6.

7. 8.

1.

2. 3. 4. 5. 6.

7. 8.

The finance department of Co-PLAN consists of two persons: the Finance Administrator and the Accountant dealing with the financial administration and management of each project and of the overall organization. The main role of department is to maintain a transparent, solid and sound financial system of Co-PLAN and its projects. The department is responsible to prepare budgets, liquidity planning, manage cash, keep personnel administration, projects financial monitoring, reporting for internal management and for donors/partners. The finances of the organization are annually audited by KPMG Albania since 1998, securing to the management team, donors and partners the transparency and accountability of the organization’s financial system. Each donor and partner receives a copy of the annual/project narrative and financial reports. Almost 100,000 Euro out of Co-PLAN accumulated fund will be used as own contribution for the NET program. During 2003, was gained USD 8,763 as result of a good/professional management of Co-PLAN bank deposit accounts. Great efforts were undertaken for drafting the financial procedures manual, which is now in place. Following internal auditing procedures will significantly increase the likelihood of adequate utilization of organization’s resources. CoPLAN settled a monitoring system for vehicles aiming to reduce costs and commit to its environmental policy. During 2003, Co-PLAN was inspected by the State Labor Inspecting and Tax Offices and their assessments have been quite appreciative. In addition, Co-PLAN has provided voluntary health and social security for its employees. Starting 2001 the financial department worked on transferring knowledge and experience to other organizations, thus generating also extra incomes. During 2003 assistance was given to ‘APRAD’ NGO for creating general ledger accounts, preparing the financial statements and the way how to keep the financial documents. In addition, financial management training was organized in collaboration with Dutch training & consulting company MDF SA, mainly aiming Cordaid partners in Albania and Bosnia Herzegovina, where 34 managers and financial administrators were trained. During an international training at IHS Rotterdam, assistance was given to the Kamza Municipality in preparing an action plan for increasing secondary revenues from local taxes. Follow up assistance was also given to the municipal finance department for implementing the action plan in the framework of the Kamza and EGUG I projects. Input has been given in negotiating with NMCP the Netherlands, and hiring an expert (including TOR preparation) in the framework of the process of Co-PLAN towards receiving an International Standard Organization (ISO) Certificate. The first mission was undertaken in 2003.

Aktivitetet kryesore te Departamentit te Financave

Ne departamentin e financave punojne dy persona: administratorja e financave dhe kontabilistja te cilat merren me administrimin dhe menaxhimin financiar te cdo projekti dhe te organizates ne teresi.Roli kryesor i ketij departamenti eshte te mbaje nje sistem financiar transparent per organizaten dhe projektet. Ky departament eshte pergjegjes per pergatitjen e buxheteve, planit te likuiditeteve, menaxhimin te parave ‘kesh’, administrimin e personelit, monitorimin financiar te projekteve, pergatitjen e raporteve per menaxhimin e brendshem, per donatoret dhe partneret. Qe nga viti 1998, financat e organizates jane audituar cdo vit nga KPMG Albania duke i siguruar menaxhimit, donatoreve dhe partnereve transparencen dhe besueshmerine/pergjegjshmerine e sistemit financiar te organizates. Cdo partneri dhe donatori i dergohen raportet narrative/financiare vjetore dhe te projekteve. Rreth 100,000 Euro do te investohen nga Co-PLAN nga fondi i tij i akumular per te vetefinancuar qe ndren e trajnimit NET. Gjate vitit 2003 organizata ka perfituar 8,763 USD si rezultat i nje menaxhimi te mire te depozitave bankare te Co-PLAN, te cilat do te perdoren per te vetefinancuar projekte te tjera. Eshte hartuar manuali financiar i procedurave i cili tani eshte ne zbatim. Duke ndjekur procedurat e kontrollit te brendshem do te rriten shanset per nje perdorim me te mire te burimeve te organizates. Keshtu eshte ngritur nje sistem monitorimi per makinat ne menyre qe jo vetem te ulen kostot por edhe te respektohet politika ambjentale qe Co-PLAN po praktikon. Gjate vitit 2003 Co-PLAN eshte kontrolluar nga Zyra e Inspektoriatit te Punes dhe e Tatim -Taksave qe rezultuan pozitive. Duke filluar nga viti 2001 departamenti i financave ka punuar edhe per transferimin e njohurive dhe eksperiencave organizatave te tjera, duke gjeneruar njekohesisht te ardhura per Co-PLAN. Ne vitin 2003 i eshte dhene asistence organizates APRAD per hartimin e planit te llogarive, pergatitj en e pasqyrave financiare e raportimit, menyres se mbajtjes se dokumentave financiare, etj. Ne 2003 u organizua edhe nje trainim per menaxhimin financiar ne bashkepunim me kompani ne hollandeze te trainimit dhe konsulences MDF, per organizatat partnere te Cordaid ne Shqiperi dhe Bosnje Hercegovine, ku u trajnuan gjithesej 34 menax here dhe administratore finance. Pas nje trainimi ne IHS Rotterdam, ju tha asistence Bashkise se Kamzes per pergatitjen e nje plani veprimi per rritjen e te ardhurave dytesore te bashkise nga taksat lokale. Asistence iu dha gjithashtu departamentit te financave te bashkise per zbatimin e planit te veprimit ne kuader te projekteve te kamzes dhe EGUG I. Departamenti i financave ka negociuar me organizaten NMCP Hollande per te kontraktuar dhe pergatitur termat e references se nje ekspert qe do assitoje Co-PLAN te marre certifikaten ISO (organizate e standarti t nderkombetar). Misioni i pare u krye ne 2003

Co-PLAN Institute for Habitat Development / Instituti per Zhvillimin e Habitatit

12

Projects run by Co-PLAN in 2003, respective project direct costs and sources of funding Projektet e zbatuara nga Co-PLAN ne vitin 2003, respektivisht kostot direkte te projekteve dhe burimet e financimit Donors proj.no. Nr. proj. nga donatori

Co-PLAN proj.no. Nr.proj.nga Co-PLAN

C-432/10010 S; ULMP 026/1 CS ; 21405; BPAX-503001-262

P0101-00; C0110-00; P0205-00; P0208-00; P0208-00 P0001-00

C-432/8052; ALB-037-00-001; ALB-501043-1074 ALB-037-00-004 432/10016; 432/10021 AL002906 ;

P0201-00 P0202-00; P0202-50 P0305-00

ALB/03/026;

P0301-00; P0306-00; P0309-00; P0304-00 P0204-00; P0302-00

C400-10020; 400/10033

C0-PLAN projects 2003 Projekte te Co-PLAN 2003

Passage to an influencing civil society / Kalim drejt nje shoqerie me te konsoliduar civile Empowering local governance and community based initiatives in the Municipality of Kamza / Fuqizimi i autoriteteve ne Bashkine Kamez COMPASS Project / Projekti Kompass Enabling Good Urban Governance / Drejt nje qeverisjeje te mire urbane Enabling Good Urban Governance (II) / Drejt nje qeverisjeje te mire urbane (II)

Other projects / Projekte te tjera Training and consultancy / Trainime dhe konsulenca

CORDAID

NOVIB

387,379

7,298

65,130

64,848 142,011

Dutch Embassy

ULMP PCU

SOROS

1,500

15,200

UNDP

Other Te tjere

Total

144,846

556,223

714

130,693 142,011

116,913

116,913 42,822

26,490 595,912

214,157

42,822

42,822

1,500

15,200

Note: The item ‘Other’ – represents income from other small donors and income generated by Co -PLAN as bank interest, positive result from exchange rates etc. Shenim: Kollona ’Te tjera’ – paraqet te ardhura nga donatore te tjere te vegjel dhe te ardhura te gjeneruara nga vete Co-PLAN si interes bankar, te ardhura nga kembimet valutore, etj.

15,022

34,153

49,174

15,022

3,547 183,260

30,037 1,067,874

Costs of Co-PLAN over years 1998-2003

Costs in USD

1,400,000 Total costs of Co-PLAN

1,200,000 1,000,000

Project direct costs

800,000 600,000

Consultancies & training costs

400,000 200,000

Overhead costs

0 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Costs directly to beneficiaries

Years

Explanatory Note:

Total costs of Co-PLAN: The total costs of Co-PLAN projects over years 1998-2003 Project direct costs: The direct costs of Co-PLAN projects excluding costs of consultancies and training Consultancies and training costs: Part of the direct costs for consultancies and training Overhead costs: Administrative expenses Costs directly to beneficiaries: Part of the direct project costs, which has been going directly to beneficiaries

Shpjegim:

Kostot totale te Co-PLAN: Kostot totale te Co-PLAN gjate viteve 1998-2003 Kosto direkte per projektet: Kostot direkte te projekteve pa perfshire kostot e konsulences dhe trainimeve Kostot e konsuleces dhe trainimeve: Pjese e kostove direkte qe jane per konsulencat dhe trainimet Kosto administrative: Kostot per administraten Kostot direkte per perfituesit: Kostot direkte te projekteve te cilat jane shpenzuar drejtpersedrejti per perfituesit

Annual Report / Raporti Vjetor -2003

Meeting of Local Development Agenda Takim per Planin Zhvillimit te Lagjes

Traning workshop with local CBOs Trajnim per perfaqesuesit e komunitetit

NGO Network coordination meeting Takim koordinues i Rrjetit te OJF-v e

A Passage to a Stronger Civil Society! Number of the project: C-432/10010 S (Cordaid) and P0101-00 (Co -PLAN) This is the main program of Co-PLAN, and is financed by Cordaid (the Netherlands). The overall objective is: civil society qualitatively influencing the living environment. Specific objectives are: (i) to establish a functioning example of community based urban development in Bathore area and other neighborhoods that request such service; (ii) to strengthen Co-PLAN institutional capacity to network/disseminate key issues in urban management/development; (iii) to establish Co-PLAN as mature organization that has the operational capacity to act as a change agent in urban development in Albania. The following are the main achievements: Objective 1: Strengthening civic society through Community-Based Development Such objective was strongly facilitated by the participation of Co-PLAN in the implementation of ULMP Urban Land Management Project of Albanian Government (financed by a loan of the World Bank) in the urban area of Bathore, including the extension of the project also in Bathore 2, 3 and 4. Passage Project served as a preparatory phase for implementing successfully the Urban Land Management Project (ULMP). Local community of Bathore participated widely in the project, contributing 20% of infrastructure cost and providing the necessary space for extending the trunk infrastructure lines which serve also as the basis of future road network of the area. The most important activity has been the process of participatory designing of the Neighborhood Development Agenda (NDG) for Bathore. It provides a good model for development purposes, promoting local community as a key actor of the process, and identifying priorities and local resources of the area, as well as the n ecessary actions to be taken into the future. Most of actions aimed at developing/empowering community capacities to widely/actively participate in urban planning and development, specifically by empowering local CBOs. Co-PLAN worked to raise local management and implementation capacities for undertaking development projects, increasing CBOs’ monitoring capacities. Objective 1.2: Creation of sustainable and institutional partnerships between all interested actors Designing partnership agreements between all actors involved in the urban development of the area such as central government, local authorities and communities, local CBOs, and different NGOs active in the neighborhood. In addition, this is followed by the creation of new organizational/co -operational structures between local authorities and community. Here the most important action has been the establishment of the so called Local Development Secretariat, a structure to complete NDA. Furthermore, Co-PLAN worked actively for institutionalization the CBO/NGO network that operates in the area. More important has been the delegation of the responsibility for organizing such network to the local authorities of Kamza. Objective 1.3: Consolidation of Co-PLAN impact in the area by extending fields of implemented activities and information. Here most of energy is focuses for introducing new development concepts for different components of life in the neighborhood, such as the social issues, education, health and environment, etc. In addition, many efforts are undertaken to increase information capacities by cooperating closely with written and electronic media.

Identifying, planning and gravelling main public spaces and future roads Identifikimi, planifikimi dhe zhavorrimi i hapesirave kryesore publike dhe rrugeve te ardheshme

Co-PLAN Institute for Habitat Development / Instituti per Zhvillimin e Habitatit

15

Annual Report / Raporti Vjetor -2003

Social activities in improved playground

Improvement of school playground

Aktivitete sociale ne oborrin e shkolles

Main activities and achievements for 2003 1. Cooperation agreement undersigned by the local CBO “Rilindja”, Co-PLAN and Kamza Municipality. Continuous consultancy and assistance to local CBOs for further implementation of the ULMP project. Almost 3.2 km public space opened and 2.4 km graveled. 2. 500 people participated in the meetings of NDA of Bathore. 10 working and thematic group were established with 50 members each. 15 Action Plans designed dealing with 10 main physical improvement and social priorities. The process includes elaboration of the final NDA document and organization of a public/media debate with candidates for Kamza major during the local elections of October 2003. 3. Designing of project proposal by local CBOs, facilitated by Co-PLAN and Kamza Municipality. Placement of three new power transformers, and additional equipments with the participation of community as well as the physical improvement of public spaces in Bathore. Implementation and management of the whole project by community itself. 4. Collecting contributions of local residents by local CBOs. Improvement of monitoring methods towards them. Providing cooperation and assistance for women NGO. Establishment of supporting classes to improve the education level of kids leaving school reaching a total of 120 pupils. Training parents regarding the children rights. A total of 70 parents benefited. 5. Establishment and strengthening of three local CBOs (community, women, youth), including the increase of their membership 6. Training the CBO members: (i) with “Rilindja” CBO were implemented eight trainings where more than 250 people participated. Training included issues like: organizational development; local development agenda; designing action plans; gender issues; environment; health, etc; (ii) with women CBO were implemented seven trainings where more than 110 people participated on issues like: gender; environment; health; managing the organization; how to set up a new business; designing of project proposals; local development agenda and action plans; (iii) trainings to facilitate professional educational and employment, including: organizing 5 tailoring courses with 50 wome n; organizing 3 computer courses with 20 women; babysitter courses and house maintenance with 20 women; employment of 12 women in tailoring, teaching, data elaboration (INIMA), etc . (iv) with youth CBO were organized three trainings with 110 participants on: health education: HIV/AIDS , consequences of drugs, information about local development agenda, identification of priorities, increasing professional capacities and employment; four computer courses with 50 participants; two English courses with 46 participants; different professional courses like mechanical, plumber, hair stylist, tailoring, PageMaker, etc, with 14 participants. 7. Implementing several social activities in the area, including: (i) the tradition fair and 8 March celebrations where 4,000 peop le participated; (ii) international children day, 1 June , where 2,500 participated; (iii) international environment Day, 5 June, where 250 participated; international day against HIV/AIDS where 250 participated ; (iv) ni auguration of new playground and new laboratories in secondary school where 3,000 people participated. 8. Drafting/signing of several cooperation agreements like: (i) agreements with three local CBOs to participate in different projects and social activities; (ii) eight formal agreements and 15 verbal ones with different NGOs in order to cooperate/co-finance implementation of upgrading projects; (iii) agreements with Central Government, Ministry of Education, Ministry of Health, Regional Health Agency, Kamza Municipality, Bathore School, etc. 9. Delegation of organizational/institutional function for coordinating CBO/NGO network with local authorities. Expanding the network by increasing up to the number of contributing actors. This includes also f acilitating other NGO’s working in the project area. 10. Introduction of new environmental components in the teaching program approved by the Ministry of Education for the 6, 7 and 8 grade classes, in the framework of a pilot project with local secondary school of Bathore, including supply of the necessary equipment. Almost 950 pupils and 30 teachers benefited. In addition Co-PLAN worked to increase didactical capacities in the secondary school for the subjects of chemistry/biology, including their laboratory. Improvement of hygienic/leisure conditions of the loc al school (water tanks, water pump, reconstruction of playground). Special attention was paid to the qualification of the teaching/medical staff of the local school and health care center regarding the problems of early identification of eye problems at th e children between 3 to 14 years old, as well as obstetric/gynecologic problems for women. Further, medical assistance was provided for 3,000 kids and 350 women in the area. Almost 20% of the kids and 1,000 of the women benefited free medical assistance in this respect. Co-PLAN ni tro duced new concepts for protecting and preserving the environment, especially greening, composting of organic waste and waste recovery. This was topped up by the planting of 2,440 fruit trees in Bathore with the complete participation of the local community. 11. Increase the frequency of local newsletter (from 4 to 8 – including one in English version) and providing the basis for sustainability, by transferring to the local CBOs the administration of such newsletter in the future. Electoral debate on development

Debat elektoral mbi zhvillimin

Road and power improvement actions

Iniciativa permiresimi ne rruge dhe energjii elektrike

Co-PLAN Institute for Habitat Development / Instituti per Zhvillimin e Habitatit

16

Annual Report / Raporti Vjetor -2003

Meeting of the CBO and local government Takim i perfaqesise komunitare me bashkine

Women activity: traditional fair Aktivitet e grave: Panairi i tradites

The CBO discusses the neighborhood plan Perfaqesia komunitare diskuton planin e lagjes

Kalim drejt nje shoqerie me te konsoliduar civile! Numri i projektit: C-432/10010 S (Cordaid) dhe P0101-00 (Co-PLAN) Ky eshte programi kryesor i Co-PLAN, dhe financohet nga Cordaid (Hollande). Objektivi i pergjithshem eshte: vlerat e shoqerise civile influencojne ne menyre cilesore ambientin ku jetojme. Objektivat specifike jane: (i) te krijohet nje shembull funksionues per zhvillimin urban me baze komunitare ne zonen e Bathores dhe lagje te tjera qe kane nevoje per kete sherbim; (ii) te fuqizohet kapaciteti institucional per te punuar ne rrjet dhe shperndare informacion per ceshtje kyce te zhvillimit/manaxhimit urban; (iii) te konsolidohet Co-PLAN si nje organizate e pjekur qe ka kapacitet operacional per te vepruar si nje faktor reformues per zhvillimin urban ne Shqiperi.Me poshte spjegohen disa nga arritjet kryesore per sejcilin nga objektivat. Objektivi 1: Fuqizimi i shoqerise civile permes zhvillimit me baze komunitare. Such objective was strongly facilitated by the participation of Co-PLAN in the implementation of ULMP Urban Land Management Project of Albanian Government (financed by a loan of the World Bank) in the urban area of Bathore, including the extension of the project also in Bathore 2, 3 and 4. Passage Project served as a preparatory phase for implementing successfully ULMP. The local community of Bathore participated widely in this project by contributing 20% of the infrastructure cost as well as providing the necessary space for extending the trunk infrastructure lines which serve also as the basis of future road network of the area. The most important activity has been the process of participatory designing of NDG Neighborhood Development Agenda for Bathore. This provided a good model for development purposes, promoting local community as a key actor of the process, and identifying priorities and local resources of the area, as well as the necessary actions to be taken into the future. Most of actions have been aiming at developing/empowering community capacities to widely/actively participate in issues such as urban planning and development, specifically by empowering local CBO’s (Community Based Organizations). In this respect Co-PLAN has been working to raise management and implementation capacities of local CBOs for undertaking development projects, increasing in the same time the monitoring capacities of such CBOs. Objective 1.2: Creation of sustainable and institutional partnerships between all interested actors Designing partnership agreements between all actors involved in the urban development of the area such as central government, local authorities and communities, local CBOs, and different NGOs active in the neighborhood. In addition, this is followed by the creation of new organizational/co-operational structures between local authorities and community. Here the most important action has been the establishment of the so called Local Development Secretariat, a structure to complete NDA. Furthermore, Co-PLAN worked actively for institutionalization the CBO/NGO network that operates in the area. More important has been the delegation of the responsibility for organizing such network to the local authorities of Kamza. Objective 1.3: Consolidation of Co-PLAN impact in the area, extending fields of implemented activities and information. Here most of energy is focuses for introducing new development concepts for different components of life in the neighborhood, such as the social issues, education, health and environment, etc. In addition, many efforts are undertaken to increase information capacities by cooperating closely with written and electronic media.

Co-PLAN Institute for Habitat Development / Instituti per Zhvillimin e Habitatit

17

Annual Report / Raporti Vjetor -2003

Actions in the field to clean garbage Inic iative ne terren per pastrimin e shkolles

Eye diagnostics for children Diagnostikim i syve per femijet

Environmental training for teachers Trajnim ambiental per mesuesit e shkolles

Aktivitetet dhe Arritjet gjate 2003

1. Cooperation agreement undersigned by the local CBO “Rilindja”, Co-PLAN and Kamza Municipality. Continuous consultancy and assistance to local CBOs for further implementation of the ULMP project. Almost 3.2 km public space opened and 2.4 km graveled. 2. 500 people participated in the meetings of NDA of Bathore. Already 10 working and thematic group were established with 50 members each. 15 Action Plans were designed dealing with 10 main physical improvement and social priorities. The process includes elaboration of the final document of NDA, and organization of a public/media debate with all candidates for major of Kamza during the local elections of October 2003. 3. Designing of project proposal by local CBOs, facilitated by Co-PLAN and Kamza Municipality. Placement of three new power transformers, and additional equipments with the participation of community as well as the physical improvement of public spaces in Bathore. Implementation and management of the whole project by community itself. 4. Collecting contributions of local residents by local CBOs. Improvement of monitoring methods towards them. Providing cooperation and assistance for women NGO. Establishment of supporting classes to improve the education level of kids leaving school reaching a total of 120 pupils. Training parents regarding the children rights. A total of 70 parents benefited. 1. Establishment and strengthening of three local CBOs (community, women, youth), including the increase of their membership 2. Training the CBO members: (i) with “Rilindja” CBO were implem ented eight trainings where more than 250 people participated. Training included issues like: organizational development; local development agenda; designing action plans; gender issues; environment; health, etc; (ii) with women CBO were implemented seven trainings where more than 110 people participated on isues like: gender; environment; health; managing the organization; how to set up a new business; designing of project proposals; local development agenda and action plans; (iii) trainings to facilitate professional educational and employment, including: organizing 5 tailoring courses with 50 women; organizing 3 computer courses with 20 women; babysitter courses and house maintenance with 20 women; employment of 12 women in tailoring, teaching, data elaboration (INIMA), etc. (iv) with youth CBO were organized three trainings with 110 participants on: health education: HIV/AIDS, consequences of drugs, information about local development agenda, identification of priorities, increasing professional capacities and employment; four computer courses with 50 participants; two english courses with 46 participants; different professional courses like mechanical, plumber, hair stylist, tailoring, PageMaker, etc, with 14 participants. 3. Implementing several social activities in the area, sincluding: (i) the tradition fair and 8 March celebrations where 4,000 people participated; (ii) international children day, 1 June, where 2,500 participated; (iii) international environment Day, 5 June, where 250 participated; international day against HIV/AIDS where 250 participated; (iv) inauguration of new playground and new laboratories in secondary school where 3,000 people participated. 4. Drafting/signing of several cooperation agreements like: (i) agreements with three local CBOs to participate in different projects and social activities; (ii) eight formal agreements and 15 verbal ones with different NGOs in order to cooperate/co-finance implementation of upgrading projects; (iii) agreements with Central Government, Ministry of Education, Ministry of Health, Regional Health Agency, Kamza Municipality, Bathore School, etc. 5. Delegation of the organizational/institutional function for coordinating CBO/NGO network with local authorities. Expanding the network by increasing up to the number of contributing institutions/actors. This includes also facilitating other NGO’s working in the project area. 6. Introduction of new environmental components in the teaching program approved by the Ministry of Education for the 6, 7 and 8 grade classes, in the framework of a pilot project with local secondary school of Bathore, including supply of the necessary equipment. Almost 950 pupils and 30 teachers benefited. In addition Co-PLAN worked to increase didactical capacities in the secondary school for the subjects of chemistry/biology, including their laboratory. Improvement of hygienic/leisure conditions of the local school (water tanks, water pump, reconstruction of playground). Special attention was paid to the qualification of the teaching/medical staff of the local school and health care center regarding the problems of early identification of eye problems at the children between 3 to 14 years old, as well as obstetric/gynecologic problems for women. Further, medical assistance was provided for 3,000 kids and 350 women in the area. Almost 20% of the kids and 1,000 of the women benefited free medical assistance in this respect. Co-PLAN introduced new concepts for protecting and preserving the environment, especially greening, composting of organic waste and waste recovery. This was topped up by the planting of 2,440 fruit trees in Bathore with the complete participation of the local community. 7. Increase the frequency of local newsletter (from 4 to 8 – including one in English version) and providing the basis for sustainability, by transferring to the local CBOs the administration of such newsletter in the future.

Co-PLAN Institute for Habitat Development / Instituti per Zhvillimin e Habitatit

18

Annual Report / Raporti Vjetor -2003

Objektiva te tjera te Projektit:

Other Project Objectives: Objective 2: Networking and Dissemination (i) At least 70 students and professionals use CoPLAN resource materials. Selected students are involved in research studies through an internship program. (ii) Urban Forums continued this year mainly through the involvement of Co-PLAN in the process for preparing the international competition for Tirana city center. Assistance was provided to the competing studios, the international jury, GTZ assistance team and municipality itself. A tv program was organized with the national public TV to ensure the transparency of the process. The debate was also maintained via several (7) public articles in the main newspapers, and certain TV programs (5) discussing urban developmental issues of the country. (iii) New publications are produced as: i)“Regulatory Planning” a professional book for urban planning students/specialists; ii) “Tirana the Challenge of Urban Development” prepared in cooperation with SEDA NGO; iii) 2 publications in the framework of Compass project one on civil society and one on training local communities; iv) several booklets for municipal developments like in Kamza, Shkodra, Lushja etc; v) a videofilm about the urban developments of Tirana in Albanian and English versions; vi) two professional CD. (iv) Co-PLAN is part of important international networks such as ENHR European Network for Housing Researchers and CSD-Net Civil Society Network in Housing and Urban Developments in South Eastern Europe. This is providing an opportunity to the organization to network and promote its experience in urban/community management approach. Co-PLAN coordinated in May, 2003 the ENHR International Conference, Making Cities Work, in Tirana. (v) In Albania, Co-PLAN has been active in discussing with government a poverty reduction strategy, and in an anti-corruption initiative of civil society network. Co-PLAN is also a driving force behind the NGO-Round Table on donors’ pullout and generation of local resources. The latter activity included a discussion with prime-minister and a public debate about the sustainability of the sector.

Objective 3: Strengthen Co-PLAN Org. Capa city. See previous description of the organization.

Greening of the neighborhood Gjelberimi i lagjes

Objektivi 2: Bashkepunimi me partneret dhe shperndarja e koncepteve bashkekohore (i) Te pakten 70 studente e profesionste perdorin asetet/ informacionin e Co-PLAN. Studente te perzgjedhur angazhohen ne praktika profesionale permes programit te punes vullnetare. (ii) Forumi Urban vazhdoi kete vit permes angazhimit te Co-PLAN ne procesin e pergatitjes se konkursit nderkombetar per qendren e qytetit te Tiranes. U sigurua asistence per studiot konkurrente, per jurine nderkombetare, per konsulentet e GTZ-se dhe vete Bashkine. U organizua nje program ne televizionin kombetar publik per te siguruar transparencen e procesit. Debati u vazhdua edhe permes nje sere shkrimesh profesionale ne shtypin e dites (7) dhe 5 programev e televizive per zhvillimin urban ne vend. (iii) Jane publikuar: i) ‘Planifikimi Rregullues’ nje liber profesional per studentet/ specialistet e urbanistikes; ii) ‘Tirana Sfida e Zhvillimit Urban’ ne bashkepunim me organizaten partnere SEDA. iii) dy publikime ne kuadrin e projektit Kompas per shoqerine civile dhe trajnimin e komuniteteve lokale; iv) nje sere broshurash per bashkite e Lushnjes, Shkodres dhe Kamzes. v) nje videofilm mbi zhvillimet urbane ne Tirane ne anglisht dhe shqip; vi) dy CD profesionale (i) Co-PLAN eshte pjese e rendesishme e rrjeteve profesionale si: ENHR, Rrjeti Europian per Studimet e Strehimit; dhe CSD-net, Rrjeti i Zhvillimit te Shoqerise Civile per Strehimin dhe Zhvillimin Urban ne Ballkan. Kjo i siguron organizates shanse per te promovuar eksperiencen e vet ne fushen e zhvillimit urban/ komunitar, por edhe per te perfituar. Co-PLAN koordinoi gjithashtu edhe konferencen nderkombetare: Qytetet motorre te zhvillimit ekonomik! ne Maj 2003 ne Tirane. (ii) Co-PLAN ka qene aktiv ne dikutimin me qeverine te strategjive kunder varferise dhe anti-korrupsionit ne Shqiperi, si pjese e lobeve jo-qeveritare ne kete fushe. Co-PLAN eshte gjithashtu nje faktor kyc ne organizimin e nje tryeze informale midis OJQ-ve mbi konsekuencat qe vijne nga largimi i donatoreve dhe mobilizimi i burimeve lokale. Kjo perfshin edhe nje takim me kryeministrin per kete qellim dhe hapjen e nje debati publik mbi qendrueshmerine dhe organizimin e sektorit. Objektivi 3: Fuqizimi i kapacitetit organizativ te Co-PLAN. (per kete qellim shiko pershkrimet e meparshme ne kete raport)

Sport activities in school Aktivitete sportive

Co-PLAN Institute for Habitat Development / Instituti per Zhvillimin e Habitatit

Cultural youth events Mbremje kulturore rinore

19

Objektivi 1: Fuqizimi i shoqerise civile permes zhvillimit me baze komunitare. Ky objektiv u mbeshtet fuqishem nga pjesemarrja e Co-PLAN ne zbatimin e PMTU, Projekti i Menaxhimit te Tokes Urbane i Qeverise Shqiptare (financuar nga nje hua e Bankes Boterore) ne zonen urbane te Bathores duke perfshire edhe zgjerimin e projektit gjithashtu ne Bathore 2,3 dhe 4. Projekti Pasazh sherbeu si faze pregatitore per zbatimin e suksesshem te PMTU. Komuniteti lokal i Bathores mori pjese gjeresisht ne kete projekt duke kontribuar me 20% te kostos se infrastructures si edhe duke siguruar hapesiren e nevojshme per zgjerimin e linjave kryesore te infrasktruktures qe sherbejne gjithashtu si baze e rrjetit te ardhshem rrugor te zones. Aktiviteti me i rendesishem ishte perfshirja ne procesin e hartimit te ALZH, Axhenda Lokale e Zhvillimit per Bathoren. Kjo siguroi nje model te mire per qellime zhvillimi, duke promovuar komunitetin lokal si nje aktor kyc te procesit, dhe duke identifikuar prioritetet dhe burime lokale te zones, si edhe veprimet qe do te ndermerren ne te ardhmen. Shumica e veprimeve synonin te zhvillonin/fuqizonin kapacitetet e komunes per te marre pjese gjeresisht/aktivisht ne probleme te tilla si planifikimi dhe zhvillimi urban, vecanerisht duke fuqizuar OBK (organizata me baze komunitare) lokale. Ne kete drejtim Co-PLAN ka punuar per te ngritur kapacitetet zbatuese dhe menaxhuese te OBK-ve lokale. . Objektivi 1.2: Krijimi i partneriteteve te qendrueshme institucionale midis gjithe aktoreve te interesuar. Harti mi i marreveshjeve te partneritetit midis gjithe aktoreve te perfshire ne zhvillimin urban te zones te tilla si qeveria qendrore, autoritetet dhe komunitetet locale, OBK locale, dhe OJF te ndryshme active ne komunitet. Per me teper, kjo u pasua nga krijimi i strukturave te reja organizative/bashkepunuese midis autoriteteve lokale dhe komunitetit. Ketu veprimi me i rendesishem ishte vendosja e Sekretariatit Lokal te Zhvillimitj, nje strukture per te kompletuar ALZH. Per me teper, Co-PLAN punoi aktivisht per institucionalizimin e rrjetit te OBK/OJF qe operon ne zone. Arritja me e rendesishme ishte delegimi i pergjegjesive per organizimin e nje rrjeti te tille tek autoritetet e Kamzes. Objektivi 1.3:Konsolidimi i impaktit te Co-PLAN ne zone, duke zgjeruar fushat e aktiviteteve te zbatuara dhe informacionit. Ketu shumica e energjise fokusohet per futjen e koncepteve te reja te zhvillimit per komponente te ndryshem te jetes ne komunitet, si ceshtjet sociale, arsimi, shendeti dhe mjedisi etj. Per me teper, shume perpjekje u bene per te rritur kapacitetet informuese nepermjet bashkepunimit te ngushte me mediat e shkruara dhe elektronike.

Aktivitetet dhe Arritjet gjate 2003

1. Marreveshja e bashkepunimit e nenshkruar nga OBK locale “Rilindja”, Co-PLAN dhe Bashkia e Kamzes. Asistence dhe konsulence e vazhdueshme per OBK lokale mbi zbatimin e metejshem te projektit PMTU. U hapen afro 3.2 km hapesira publike dhe u zhavorruan 2.4 km. 2. 500 njerez moren pjese ne takimet e ALZH ne Bathore. U ngriten 10 grupe pune dhe tematike me nga 50 anetare secili. U hartuan 15 Plane Veprimi lidhur me 10 permiresime kryesore fizike dhe prioritete sociale. Procesi perfshin perpunimin e dokumentit final te ALZH, dhe organizimin e nje debati publik ne media me gjithe kandidatet per kryetar bashkie te Kamzes gjate zgjedhjeve vendore te Tetor 2003. 3. Hartimi i projekt propozimit nga OBK lokale, i facilituar nga Co-PLAN dhe Bashkia e Kamzes. Vendosja e tre transformatoreve te rij te energjise elektrike dhe pajisjeve shtese me pjesemarrjen e komunitetit si edhe te permiresimeve fizike te hapesirave publike ne Bathore.Zbatimi dhe menaxhimi i gjithe projektit nga vete komuniteti. 4. Mbledhja e kontributeve te banoreve nga OBK locale. Permiresimi i metodave monitoruese Sigurimi i bashkepunimit dhe asistences per OJF e grave. Vendosja e oreve mesimore shtese per te permiresuar nivelin arsimor te femijeve qe braktisin shkollen, duke arritur nje numer prej 120 nxenesish. Trajnimi i prinderve mbi te drejtat e femijeve nga i cili perfituan 70 prinder. 1. Ngritja dhe forcimi i tre OBK locale (komuniteti, gruaja, rinia), duke perfshire rritjen e numrit te anetareve. 2. Trajnimi i anetareve te OBK: (i) me OBK “Rilindja” u organizuan tete trajnime ku moren pjese me shume se 250 veta. Trajnimi permbante ceshtje si: zhvillimi organizativ, axhenda e zhvillimit lokal, hartimi i planeve te punes, ceshtje gjinore, mjedisi, shendeti etj.(ii) me OBK te grave u organizuan shtate trajnime ku moren pjese me shume se 110 veta mbi keto ceshtje: mjedisi, shendeti, ceshtjet gjinore, menaxhimi i organizates, si te ngresh nje biznes te ri, hartimi i project propozimeve, axhenda e zhvillimit lokal dhe planet e veprimit; (iii) trajnime per lehtesimin e arsimit professional dhe punesimit, qe perfshijne: organizimi i 5 kurseve te rrobaqepesise, me 50 gra; organizimi i 3 kurseve te kompjuterit me 20 gra; kurse babysitting dhe mirembajtje shtepie me 20 gra; punesimi i 12 grave ne rrobaqepesi, mesuesi, perpunim te dhenash (INIMA), etj.; (iv) me OBK u organizuan tre trajnime me 110 pjesemarres mbi : edukimin shendetesor, HIV/AIDS, pasojat e droges, informacion mbi axhenden e zhvillimit lokal, identifikimi i prioriteteve, rritja e kapaciteteve profesionale, dhe punesimi, kater kurse kompjuteri me 50 pjesemarres, dy kurse anglishte me 46 pjesemarres, kurse te ndryshme profesionale si mekanik, hidraulik, parukiere, rrobaqepese. Faqoses etj. me 14 pjesemarres. 3. Zbatimi i disa aktiviteteve sociale ne zone, si: (i) panairi tradicional dhe festa e 8 Marsit ku moren pjese 4,000 njerez; (ii) dita nderkombetare e femijeve, 1 Qershori, me 2,500 pjesemarres; (iii) dita nderkombetare e Mjedisit, 5 Qershor, me 250 pjesemarres; dita nderkombetare kundra HIV/AIDS me 250 pjesemarres; (iv) inaugurimi i sheshit te ri te lojrave dhe laboratoret e rij ne shkollen e mesmeku moren pjese 3,000 njerez. 4. Hartimi/nenshkrimi i disa marreveshjeve te bashkepunimit si: (i) marreveshja me tre OBK locale per te marre pjese ne projekte te ndryshme dhe aktivitete sociale; (ii) tete marreveshje formale dhe 15 formale me OBK te ndryshme per bashkepunim/bashkefinancimin e zbatimit te projekteve te ndryshme rehabilitimi; (iii) marreveshje me Pushtetin Qendror, Ministrine e Arsimit, Ministrine e Shendetit, Agjensine Rajonale te Shendetit, Bashkine e Kamzes, Shkollen e Bathores etj. 5. Delegimi i funksioneve institucionale/organizative per koordinimin e rrjetit te OBK/OJF me autoritetet lokale. Zgjerimi i rrjetit nepermjet rritjes se numrit te aktoreve/institucioneve kontribuese. Kjo perfshin gjithashtu lehtesimin e punes se OJF-ve te tjera ne zonen e projektit. 6. Futja e komponenteve te reja mjedisore ne programin mesimor te aprovuar nga Ministria e Arsimit per klasat e 6,7 dhe 8, ne kuadrin e nje projekti pilot me shkollen 8-vjecare te Bathores, duke perfshire edhe pajisjet e nevojshme. Afro 950 nxenes dhe 30 mesues perfituan nga kjo nderhyrje. Per me teper Co-PLAN punoi per rritjen e kapaciteteve didaktike ne shkollen 8-vjecare per lendet kimi/biologji, perfshire laboratoret e tyre. Permiresimi i kushteve higjenike/argetuese te shkolles (rezervuare uji, pompa uji, rindertimi i sheshit te lojrave). Vemendje e vecante ju kushtua kualifikimit te stafit arsimor/mjekesor te shkolles dhe qendres shendetesore ne lidhje me diagnostikimin e hershem te syve tek femijet midis 3 dhe

14 vjec, si edhe problemeve gjinekologjike/obstetrike te grave. Per me teper, ju dha asistence mjekesore 3,000 femijeve dhe 350 grave ne zone. Afro 20% e femijeve dhe 1,000 gra perfituan asistence mjeksore falas ne kete drejtim. Co-PLAN prezantoi koncepte te reja per ruajtjen e mjedisit, gjelberimit, kompostimit te mbeturinave organike dhe riciklimit te mbeturinave. Kjo u shoqerua me mbjelljen e 2,440 drureve frutore ne Bathore me pjesemarrje te plote te komunitetit. 7. Rritja e frekuences se gazetes lokale (nga 4 ne 8 duke perfshire nje ne anglisht) dhe sigurimi i bazes per qendrueshmeri nepermjet transferimit te administrimit te kesaj gazete OBK-ve lokale ne te ardhmen.

Annual Report / Raporti Vjetor - 2003

The International Conference of ENHR European Network of Housing Research “Making Cities Work!”

Project number: BPAX-503001-262 (Novib); P0208-00 (Co-PLAN/Cordaid); Other donors: Soros Foundation Albania, Royal Dutch Embassy Tirana & Tirana Municipality After 7 years lobbying, ENHR entrusted Co-PLAN to organize its annual international conference in Tirana. The conference was held on 26-28 May 2003, under the title: Making Cities Work! Comparing transitional and developed housing and urban development models. Already 230 participants joined the conference, out of which 180 were foreign experts from 34 different worldwide countries. In total were presented 117 abstracts and 81 full-papers in 7 thematic workshops. Nine key-note speakers presented their international experiences. The conference was joined by the Albanian Prime-minister, Albanian Minister of Territorial Adjustment and Tourism, and Mayor of Tirana. Total project budget mounted to USD 154,369. Financing came by a joint effort of: Novib, Cordaid, Soros, Co-PLAN, Ministry of Territorial Adjustment and Tourism, Acer, Tirana Municipality, etc. The conference was a success and a qualitative increase in the performance of Co-PLAN.

The overall goals of the conference:

1. Continuing the international debate of the ENHR on housing and urban development issues, while concentrating and reflecting also over the case of Albania. In this respect provoking an international discussion and illustration with international best practices in this field. 2. Contribute for opening a local debate to facilitate Albanian professionals and authorities to prevent further deterioration of the urban living environment, and build concrete strategies to lead future positive developments in the country. 3. Contribute to further capacity building and better networking of Albanian specialists of housing and urban field. Help to understand the complexity and relevance of the European integration in this field. 4. Raise the awareness of Albanian Government and society on the need for a better reflection and planning in the urban sector. Use the conference findings and conclusions as a basis for dialogue between donors and Albanian Government.

Specific objectives of the conference:

1. Gather at least 120-150 urban and housing specialists from all over in Albania. 2. Bring together the highest Albanian authorities, other governmental officials and representatives from Albanian civil society, in a multicultural international forum to discuss about housing & urban issues 3. Sensitize international/national donors to the urban problematique of the country. 4. Supporting and sponsoring the participation of at least 20 specialists from developing/transitional countries to attend such debate. Co-PLAN Institute for Habitat Development / Instituti per Zhvillimin e Habitatit

32

Annual Report / Raporti Vjetor - 2003

Plenary sessions – Sesione plenare

Opening the conference - Hapja e konferences

Arritjet kryesore:

Main achievements: ? An internet site for t he Conference was set up; ? Two video-films were produced on Albania’s urban development; ? 3 TV commercials produced and aired over for 6 months; ? Over the month of May 2003, six TV stations were airing the conference commercials ? 5 TV round tables organized at several local TV channels as part of publicity campaign ? Electronic invitation developed and distributed to 700 ENHR members and others. ? One international agency contracted to make publicity from January to May 2003 ? 20,000 specialists were contacted all over the world representing 9,000 institutions ? Four video intervals to present Albanian culture/history produced ? 2 books about Albania’s history handed out to every participant. ? “Tirana – The Challenge of Urban Development”, a publication Co-PLAN, also handed out. ? 1,000 copies of conference brochure, mostly distributed for institutions in Albania. ? A local TV station, recorded and broadcasted all the plenary sessions ? 8 TV stations were present in the first and third day of the Conference ? A TV debate organized with major of Tirana and key experts of ENHR ? 50 participants attended the optional two-day tour in South Albania ? CSD-net promoted and strengthened during the conference workshops ? One Conference CD produced with papers, and a final conclusive book under preparation

Albanian authorities addressing conference Autoritetet shqiptare pershendesin aktivitetin

Workshops – Seminare ne grupe

? An internet site for the Conference was set up; ? Two video-films were produced on Albania’s urban development; ? 3 TV commercials produced and aired over for 6 months; ? Over the month of May 2003, six TV stations were airing the conference commercials; ? 5 TV round tables organized at several local TV channels as part of publicity campaign; ? Electronic invitation developed and distributed to 700 ENHR members and others; ? One international agency contracted to make publicity from January to May 2003; ? 20,000 specialists were contacted all over the world representing 9,000 institutions; ? Four video intervals to present Albanian culture/history produced ? 2 books about Albania’s history handed out to every participant; ? “Tirana – The Challenge of Urban Development”, a publication Co-PLAN, also handed out; ? 1,000 copies of conference brochure, mostly distributed for institutions in Albania; ? A local TV station, recorded and broadcasted all the plenary sessions; ? 8 TV stations were present in the first and third day of the Conference; ? A TV debate organized with major of Tirana and key experts of ENHR; ? 50 participants attended the optional two-day tour in South Albania; ? CSD-net promoted and strengthened during the conference workshops; One Conference CD produced with papers, and a final conclusive book under preparation;

Thematic workshop sessions Sesione tematike pune ne grup

Co-PLAN Institute for Habitat Development / Instituti per Zhvillimin e Habitatit

Receptions and exchanges Pritje dhe shkembim eksperience

33

Annual Report / Raporti Vjetor - 2003

Study tours Ture studimore

Traditional performances Performanca tradicionale

Visits in historic-cultural sites Vizita ne vende historike-kulturore

Konferenca Nderkombetare e ENHR Rrjeti Europian per Studimet eStrehimit “Qytetet, Motorre te Zhvillimit Ekonomik!”

Numri Projektit: BPAX-503001-262 (Novib); P0208-00 (Co-PLAN); Donatore te tjere: Cordaid, Fondacioni Soros, Bashkia e Tiranes After 7 years lobbying, ENHR entrusted Co-PLAN to organize its annual international conference in Tirana. The conference was held on 26-28 May 2003, under the title: Making Cities Work! Comparing between transitional and developed housing and urban development models. Already 230 participants joined the conference, out of which 180 were foreign experts from 34 different worldwide countries. In total were presented 117 abstracts and 81 full-papers in 7 thematic workshops. Nine keynote speakers presented their international experiences. The conference was joined by the Albanian Prime-minister, Albanian Minister of Territorial Adjustment and Tourism, and Major of Tirana. Total project budget mounted to USD 154,369. Financing came by a joint effort of: Novib, Cordaid, Soros, Co-PLAN, Ministry of Territorial Adjustment and Tourism, Acer, Tirana Municipality, etc.

Qellimi kryesor i konferences:

1. Continuing the international debate of the ENHR on housing and urban development issues, while concentrating and reflecting also over the case of Albania. In this respect provoking an international discussion and illustration with international best practices in this field. 2. Contribute for opening a local debate to facilitate Albanian professionals and authorities to prevent further deterioration of the urban living environment, and build concrete strategies to lead future positive developments in the country. 3. Contribute to further capacity building and better networking of Albanian specialists on housing and urban field. Help them to understand the complexity/ relevance of the European integration in this field. 4. Raise the awareness of Albanian Government and society on the need for a better reflection and planning in the urban sector. Use the conference findings and conclusions as a basis for dialogue between donors and Albanian Government.

Objektivat specifike te konferences:

1. Gather at least 120-150 urban and housing specialists from all over in Albania. 2. Bring together the highest Albanian authorities, other governmental officials and representatives of Albanian civil society, in a multicultural international forum to discuss housing and urban issues 3. Sensitize international/national donors to the urban problematique of the country. 4. Supporting and sponsoring the participation of at least 20 specialists from developing/transitional countries to attend such debate.

Co-PLAN Institute for Habitat Development / Instituti per Zhvillimin e Habitatit

34

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

U ndertua faqja e internetit per Konferencen; U prodhuan dy video filma per zhvillimin urban ne Shqiperi U prodhuan dhe transmetuan 3 spote televizive per nje periudhe 6 mujore Gjate muajit Maj 2003 gjashte stacione televizive transmetuan reklamat e konferences; U organizuan 5 tryeza te rrumbullakta televizive ne disa televizione lokale si pjese e fushates publicitare; U pregatit dhe u shpernda ftesa elektronike per 700 anetare te ENHR dhe te tjere; U kontraktua nje agjensi nderkombetare publicitare per periudhen Janar-Maj 2003; U kontaktuan 20,000 specialiste te cilet perfaqesonin 9,000 institutione ne mbare boten; U prodhuan kater video intervale te cilat paraqesnin historine/kulturen shqiptare Cdo pjesemarresi ju dorezuan ne paketen e tij 2 libra mbi historine e Shqiperise; Libri “Tirana – The Challenge of Urban Development”, publikim i Co-PLAN, githashtu ju shpernda pjesemarrsve U prodhuan dhe shperndane kryesisht per institucionet shqiptare 1,000 kopje te broshures se konferences Nje stacion televiziv lokal regjistroi dhe transmetoi te gjitha seancat plenare. 8 stacione televizive ishin prezent ne diten e pare dhe te trete te konferences, krahas medias se shkruar; Nje debat televiziv u organizua me kryetarin e bashkise se Tiranes dhe ekspertet kyc te ENHR; 50 pjesemarres moren pjese ne turin dy ditor ne Jug te Shqiperise; Rrjeti CSD-net u promovua dhe forcua gjate workshopevce te konferences; U prodhua dhe shpernda nje CD me materiale te conferences dhe po pregatitet nje liber;

Konferenca Nderkombetare e ENHR Rrjeti Europian per Studimet eStrehimit “Qytetet, Motorre te Zhvillimit Ekonomik!”

Numri Projektit: BPAX-503001-262 (Novib); P0208-00 (Co-PLAN); Donatore te tjere: Cordaid, Fondacioni Soros, Bashkia e Tiranes Mbas 7 vjet lobimi ENHR i besoi Co-PLAN organizimin e konferences se tij nderkombetare vjetore ne Tirane. Konferenca u mbajt me 26-28 Maj 2003 me titullin: Qytetet, motore te zhvilimit ekonomik! Krahasimi i modeleve te zhvillimit urban dhe te strehimit midis vendeve ne tranzicion dhe atyre te zhvilluara. 230 pjesemarres erdhen ne conference, nga te cilet 180 te eksperte te huaj nga 34 vende te ndryshme te botes. Ne total, u paraqiten 117 abstrakte dhe 81 tema ne 7 workshpe tematike. Nente lektore kryesore prezantuan pervojat e tyre nderkombetare. Ne conference erdhen gjithashtu kryeministri shqiptar, Ministri shqiptar i rregullimit te territorit dhe turizimit, dhe Kryetari i bashkise se Tiranes. Buxheti total i projektit arriti ne 154,369 USD. Financimi erdhi nga nje perpjekje e perbashket e Novib, Cordaid, Soros, Co-PLAN, Ministria e Rregullimit te Territorit dhe Turizmit, Acer, Bashkie e Tiranes etj.

Qellimi kryesor i konferences:

1. Vazhdimi i debatit nderkombetar te ENHR mbi ceshtjet urbane dhe te strehimit, duke u perqendruar dhe reflektuar gjithashtu mbi rastin e Shqiperise, provokimi i nje diskutimi nderkombetar dhe ilustrimi me praktikat me te mira nderkombetare ne kete fushe. 2. Te kontriboje per hapjen e nje debati lokal per te lehtesuar profesionistet dhe autoritetet lokale te parandalojne perkeqesimin e metejshem te mjedisit jetesor urban dhe te ndertojne strategji konkrete per te sjelle zhvillime te ardheshme pozitive ne vend. 3. Te kontriboje ne ngritjen e metejshme te kapaciteteve dhe partneritet me te mire te specialisteve shqiptare ne fushen urbane dhe te strehimit. Ti ndihmoje ata te kuptojne kompleksitetin/rendesine e integrimit europian ne kete fushe. 4. Te rrise ndergjegjesimin e qeverise dhe shoqerise shqiptare mbi nevojen per nje reflektim dhe planifikim me te mire ne sektorin urban. T e perdore gjetjet dhe konkluzionet e konferences si baze per dialog midis donatoreve dhe qeverise shqiptare. 1.

Objektivat specifike te konferences:

Mbledhja ne Shqiperi e te pakten 120-150 specialisteve urbane dhe te strehimit nga e gjithe bota.

Annual Report / Raporti Vjetor - 2003

NET - a Training and Resource Center Project number: P0308 -00 (Co -PLAN); 432/10030 (Cordaid)

NET expresses the willingness of Co-PLAN staff to transfer its own experience of creating a solid local structure to others as well, aiming to contribute to organizational and institutional developments in the country. NET is a 3 year project to establish e training and resource center, starting on 01 January 2004, but intending to continue further. The total project budget for the com ing 3 years is 1,007,976 Euro. Sources of financing are respectively: 450,000 Euro Cordaid, the Netherlands; 100,000 Euro Co-PLAN; 186,050 Euro by local parties; while 271,926 Euro to be mobilized by other potential donors Given the situation in Albania and in the region, NET emerges as a need to facilitate the education of a vibrant civil society, to promote exchange and innovation, & establish a forum at the local, national and regional level. 1. NET will play an active role to build an enabling environmen t that facilitates the “many ways” individuals and institutions, public and private, plan and manage issues of common interest. NET will be a focal point to promote participatory governance through cooperative actions between NGO/CBO and other civic organizations, government, and private sector at the local, national, and regional level. This way NET will contribute to join efforts for solving concrete problems and bridging relationships amongst civil society components. Most importantly, such interactions amongst the interested groups will bring more synergy which will result in a better resource allocation. 2. NET will train not only NGOs’/CBOs representatives, but also civil servants in order to enable them facilitate initiatives coming from civil society, and private sector to foster the vision of social responsible entrepreneurship. 3. NET will also undertake essential research and information dissemination role by developing the capacity to engage in research on issues of strategic importance for civil society sector, including advocacy and policy recommendations.

NET mission/vision provides a platform for interaction between government, business and civic organizations. It is a center for exchange and innovation; a forum to discuss and work on local, natio nal and regional development. Through other supporting activities NET can also play an essential research and information dissemination role by developing the capacity to engage in research in favor of strategic importance issues to the sector, of advocacy and policy recommendations.

Co-PLAN, Institute for Habitat Developments / Instituti per Zhvillimin e Habitatit

36

Annual Report / Raporti Vjetor - 2003

Objectives

In order to establish NET as a center for promoting organizational and institutional capacities, disseminating know-how expertise, and engaging in research and policy recommendations the following specific objectives should be reached: 1. Assist the NGO sector, CBOs, and other civic initiatives as well as government and private sectors in terms of institutional and capacity building; 2. Serve as a forum which facilitates the discussion and share of information over issues of concern to a broad target group including civil society, central and local government, private organizations, university students, research institutions, and international donors; 3. Guarantee long term institutional and financial sustainability as a self sustainable and independent organization.

Description of main services

NET will be conceived as a package of skills, knowledge and facilities. It is important to clarify tha t NET will start its activity based on a core package that will gradually expand. NET will develop its expertise organically and as a consequence of the experiences “on the spot”. However, from the full package of services that might be offered by NET thre e subgroups are identified: 1. Training - Professional skills, training skills, case studies, experience and curricula together make up the intellectual capital for the services that will be offered by the center. Modern methodologies will be developed for transferring knowledge and skills, and that traditional classroom teaching will be minimized. To achieve this NET will organize: (i) training courses and workshops; (ii) internship programs in collaboration with Co-Plan, universities and other partner organizations; (iii) summer school in collaboration with university and other academic institutions; (iv) publish training curricula. 2. Technical Assistance /Support - NET will organize: (i) Organizational development advise: how to establish and consolidate a functioning organization; (ii) Serve as a pool of consultancy, undertake and coordinate studies, on the job training and project coaching. 3. Networking - Networking and sharing of information will take place through all the events that NET will organize such as courses and workshops, project coaching, on the job training, etc. based on the recovery of costs principle. In addition, NET wants to establish and develop a small documentation center and make it available to NET’s clients. NET will organize: (i) exchange of information through conferences and meetings; (ii) Leadership seminars, policy debates, forum meetings and public lectures; (iii) advocacy and lobbying in favor of the common interest of NET’s members, and strategy advice upon request of a specific sector; (iv) create an updated NGO database and revise it on regularly bases; (v) a small documentation center and web page; (vi) publish periodicals and edit books based on conferences / meetings presentations and other research works.

Co-PLAN, Institute for Habitat Developments / Instituti per Zhvillimin e Habitatit

37

Annual Report / Raporti Vjetor - 2003

Developing Training Curricula

Available Training Courses:

1. 2. 3. 4. 5.

1.

Organizational Development Human Resource Development Project and Program Management Project Cycle Management Networking and Public Relations

ID/OS, Institutional Development and Organizational Strengthening. FinMan, NGO Financial Management. PSOM, Professional Secretary and Office management;

2. 3.

Fig. 1: Conceptual scheme of NET, phase I Chart 1 First Phase

P A R T N E R

Co-PLAN Leading Board

Exec. Board

Exec. Director Financial Department &Administration

O T H E R S T A F F

Department 1

Department 2

Other CoPlan PROJECTS

N E T

C O R E S T A F F

O R G A N I Z A T I O N

Training Curricula Curricula 1: Organizational Development

Curricula 2: Team and individual capacities

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. 2. 3. 4. 5.

Integral Organizational Analyses Institutional Development &Organizational Strengthening Organizational Improvement Organizational Development for Advisers and Consultants Organizational Financial Management Managerial Leadership Human Resource Management Procedures for Organizational Strategy Development

Curricula 4: Networking and PR 1. 2.

Networking and Partnership Transparency and Public Relations

Curricula 6: Public management 1. 2.

Overview of Public Management, Traditional and New Paradigm. Recent Reform Initiatives and Decentralization

Cross-Cultural Teamwork Training of Trainers Facilitation Skills and Conflict Management Logical Framework Planning Personal Skills

Curricula 3: Project and Program Management 1. 2. 3. 4.

Project Management and Program Administration Advanced Management Course Financial Management Project Cycle Management European Union

Curricula 5: Municipal management 1. 2. 3.

Municipal Services Municipal Resource Generation Municipal Planning Strategic Planning

Curricula7: Professional secretary, office management

Co-PLAN, Institute for Habitat Developments / Instituti per Zhvillimin e Habitatit

38

Annual Report / Raporti Vjetor - 2003

Trajnime ne zhvillim e siper:

Kurse trajnimi te gatshme:

1. 2. 3. 4. 5.

1. ID/OS, Zhvillim Institucionaldhe Forcim Organizativ; 2. FinMan, Menaxhimi Financiar i OJF-ve; 3. PSOM, Sekretaria Profesionale dhe Menaxhimi i Zyres;

Zhvillim Organizativ; Zhvillimi i Burimeve Humane; Menaxhimi i Projekteve dhe Programeve; Menaxhimi i Ciklit te Programit; Marrdheniet Publike & Bashkepunimi ne Rrjet

Fig. 1: Conceptual scheme for the functioning of NET, phase II & III Third Phase Division Leading Board Leading Board Exec. Board Exec. Director

Exec. Director

Co-PLAN

ADMIN & SUPPORT

Co-PLAN Projects and Independent Activities

CORE STAFF

NET 1. Training 2. Technical Assistance 3. Networking

TRAINERS

PARTNER ORGANIZATIONS

Kurrikula e plote e trajnimit Curricula 1: Organizational Development 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Integral Organizational Analyses Institutional Development & Organizational Strengthening Organizational Improvement Organizational Development for Advisers and Consultants Organizational Financial Management Managerial Leadership Human Resource Management Procedures for Organizational Strategy Development

1. 2.

Networking and Partnership Transparency and Public Relations

1.

Overview of Public Management, Traditional and New Paradigm. Recent Reform Initiatives and Decentralization

Curricula 2: Team and individual capacities

2.

Cross-Cultural Teamwork Training of Trainers Facilitation Skills and Conflict Management Logical Framework Planning Personal Skills

1. 2. 3. 4.

Project Management and Program Administration Advanced Management Course Financial Management Project Cycle Management European Union

1. 2. 3.

Municipal Services Municipal Resource Generation Municipal Planning Strategic Planning

Curricula 3: Project and Program Management

Curricula 4: Networking and PR

Curricula 6: Public management

1. 2. 3. 4. 5.

Curricula 5: Municipal management

Curricula7: Professional secretary, office management

Co-PLAN, Institute for Habitat Developments / Instituti per Zhvillimin e Habitatit

39

Annual Report / Raporti Vjetor - 2003

NET – Nje Qender Sherbimesh dhe Informacioni Numri i projektit: P0308-00 (Co-PLAN); 432/10030 (Cordaid)

NET expresses the willingness of Co-PLAN staff to transfer its own experience of creating a solid local structure to others as well, aiming to contribute to organizational and institutional developments in the country. NET is a 3 year project to establish e training and resource center, starting on 01 January 2004, but intending to continue further. The total project budget for the coming 3 years is 1,007,976 Euro. Sources of financing are respectively: 450,000 Euro Cordaid, the Netherlands; 100,000 Euro Co-PLAN; 186,050 Euro by local parties; while 271,926 Euro to be mobilized by other potential donors Given the situation in Albania and in the region NET emerges as a need to facilitate the education of a vibrant civil society, to promote exchange and innovation, and establish a forum at local, national and regional level. 1. NET will play an active role to build an enabling environment that facilitates the “many ways” individuals and institutions, public and private, plan and manage issues of common interest. NET will be a focal point to promote participatory governance through cooperative actions between NGO/CBO and other civic organizations, government, and private sector at the local, national, and regional level. This way NET will contribute to join efforts for solving concrete problems and bridging relationships amongst civil society components. Most importantly, such interactions amongst the interested groups will bring more synergy which will result in a better resource allocation. 2. NET will train not only NGOs’/CBOs representatives, but also civil servants in order to enable them facilitate initiatives coming from civil society, and private sector to foster the vision of social responsible entrepreneurship. 3. NET will also play an essential research and information dissemination role by developing the capacity to engage in research on issues of strategic importance to the civil society sector, advocacy and policy recommendations. NET mission/vision provides a platform for interaction between government, business and civic organizations. It is a center for exchange and innovation; a forum to discuss and work on local, national and regional development. Through other supporting activities NET can also play an essential research and information dissemination role by developing the capacity to engage in research in favor of strategic importance issues to the sector, of advocacy and policy recommendations.

Practical training

Co-PLAN, Institute for Habitat Developments / Instituti per Zhvillimin e Habitatit

Trajnim praktik

40

Annual Report / Raporti Vjetor - 2003

Objektivat

In order to establish NET as a center for promoting organizational and institutional capacities, disseminating know-how expertise, and engaging in research and policy recommendations the following specific objectives should be reached: 1. Assist the NGO sector, CBOs, and other civic initiatives as well as government and private sectors in terms of institutional and capacity building; 2. Serve as a forum which facilitates the discussion and share of information over issues of concern to a broad target group including civil society, central and local government, private organizations, university students, research institutions, and international donors; 3. Guarantee long term institutional and financial sustainability as a self sustainable and independent organization.

Pershkrimi i sherbimeve kryesore

NET will be conceived as a package of skills, knowledge and facilities. It is important to clarify that NET will start its activity based on a core package that will gradually expand. NET will develop its expertise organically and as a consequence of the experiences “on the spot”. From the full package of services offered by NET three subgroups are identified: 1. Training - Professional skills, training skills, case studies, experience and curricula together make up the intellectual capital for the services that will be offered by the center. Modern methodologies will be developed for transferring knowledge and skills, and that traditional classroom teaching will be minimized. To achieve this NET will organize: (i) training courses and workshops; (ii) internship programs in collaboration with Co-Plan, universities and other partner organizations; (iii) summer school in collaboration with university and other academic institutions; (iv) publish training curricula. 2. Technical Assistance /Support - NET will organize: (i) Organizational development advise: how to establish and consolidate a functioning organization; (ii) Serve as a pool of consultancy, undertake and coordinate studies, on the job training and project coaching. 3. Networking - Networking and sharing of information will take place through all the events that NET will organize such as courses and workshops, project coaching, on the job training, etc. based on the recovery of costs principle. In addition, NET wants to establish and develop a small documentation center and make it available to NET’s clients. NET will organize: (i) exchange of information through conferences and meetings; (ii) Leadership seminars, policy debates, forum meetings and public lectures; (iii) advocacy and lobbying in favor of the common interest of NET’s members, and strategy advice upon request of a specific sector; (iv) create an updated NGO database and revise it on regularly bases; (v) a small documentation center and web page; (vi) publish periodicals and edit books based on conferences / meetings presentations and other research works.

On demand basis training

Co-PLAN, Institute for Habitat Developments / Instituti per Zhvillimin e Habitatit

Trajnime sipas kerkesave

41

Annual Report / Raporti Vjetor - 2003

Fig. 1: Skeme konceptuale per funksionimin e NET, faza II & III Ndarja ne fazen e trete Bordi Drejtues Bordi drejtues Bordi ekzek. Drejtori ekzek.

Drejtori ekzek.

Co-PLAN

ADMIN & MBESHTETJE

Projekte dhe Aktivitete te Pavarura te Co-PLAN

STAFI QENDROR

NET 1. Trainim 2. Asistence Teknike 3. Networking

TRAINERET

ORGANIZATA PARTNERE

Kurrikula e plote e trajnimit Kurrikula 1: Zhvillim Organizativ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Analize organizative Integrale Zhvillim Insitucionel dhe Forcim Organizativ Permiresimi Organizativ Zhvillimi Organizativ per Keshilltaret dhe Konsulentet Menaxhimi Financiar Organizativ Udheheqja Menaxheriale Menaxhimi i Burimeve Njerezore Procedura per Zhvillimin e Strategjies se Organizates

1. 2.

Networking dhe Partneriteti Transparenca dhe Marredheniet Publike

1.

Panorame e Menaxhimit Publik, Paradigma te reja dhe tradicionale Inisiativa te Reformes dhe Decentralizimi

Kurrikula 2: Kapacitete individuale dhe ne ekip

2.

Pune kros-kulturale ne ekip Trajnimi i Trajnereve Shprehi lehtesuese dhe Menaxhim Konflikti Planifikimi sipas Matrices Logjike Shprehi personale

1. 2. 3. 4.

Menaxhim Projekti dhe Administrim Programi Kurs i Avancuar Menaxhimi Menaxhim Financiar Menaxhimi i Ciklit te Projektit, Bashkimi Europian

1. 2. 3.

Sherbime Bashkiake Gjenerimi i Burimeve Bashkiake Planifikim Bashkiak, Planifikim Strategjik

Kurrikula 3: Menaxhim projekti dhe programi

Kurrikula 4: Networking dhe PR Kurrikula 6: Menaxhimi Publik

1. 2. 3. 4. 5.

Kurrikula 5: Menaxhim Bashkiak

Kurrikula7: Sekretari Profesionale, Menaxhim Zyre

Co-PLAN, Institute for Habitat Developments / Instituti per Zhvillimin e Habitatit

36

Annual Report / Raporti Vjetor - 2003

NET – Nje Qender Sherbimesh dhe Informacioni Numri i projektit: P0308-00 (Co-PLAN); 432/10030 (Cordaid)

NET shpreh gadishmerine e stafit te Co-PLAN per tu transferuar edhe te tjereve pervojen personale te krijimit te nje strukture solide lokale, duke synuar te kontriboje ne zhvillimet institucionale dhe organizative ne vend. NET eshte nje projekt 3 vjecar per krijimin e nje qendre trajnimi dhe burimore, duke filluar nga 1 Janar 2004, por me synimin per te vazhduar me tej. Buxheti total i projektit per 3 vjetet e ardheshme eshte 1,007,976 Euro. Burimet e financimit jane respektivisht: 450,000 Euro Cordaid, Hollande; 100,000 Euro Co-PLAN; 186,050 Euro nga partnered lokale; ndersa 271,926 Euro do te mobilizohen nga donatore te tjere te mundshem. Duke marre parasysh situaten ne Shqiperi dhe ne Rajon, NET lindi si nje nevoje per te lehtesuar edukimin enje shoqerie civile aktive, per te nxitur shkembimin dhe inovacionin, dhe per te vendosur nje forum ne nivel lokal, kombetar dhe rajonal. 1. NET do te luaje nje rol aktiv per ndertimin e nje mjedisi aftesues qe lehteson “rruget e ndryshme” qe individet dhe institucionet, public dhe private, planifikojne dhe menaxhojne ceshtje me interes te perbashket. NET do te jete nje pike fokale per nxitjen e qeverisjes pjesemarrese permes veprimeve bashkepunuese midis OJF/OBK dhe organizatave te tjera civile, qeverise dhe sektorit privat ne nivel lokal, kombetar dhe rajonal. Ne kete menyre NET do te kontriboje ne bashkimin e perpjekjeve per zgjidhjen e problemeve konkrete dhe formimin e lidhjeve midis komponenteve te shoqerise civile. C’ eshte me e rendesishmja, nderveprime te tilla midis grupeve te interesuara do te sjelle me shume sinergji, gje qe do te sjelle nje alokim me te mire te burimeve. 2. NET do te trajnoje jo vetem perfaqesues te OJF/OBK, por gjithashtu nepunes civile per ti aftesuar at ate lehtesojne inicativat qe vijne nje shoqerisa civile, dhe sektori privat per te kultivuar vizionin e sipermarrjes se pergjegjeshme sociale. 3. NET do te luaje gjithashtu nje rol te rendesishem te shperndarjes se informacionit dhe punes kerkimore nepermjet zhvillimit te kapacitetit per tu angazhuar ne kerkime me rendesi strategjike per sektorin e shoqerise civile, avokatine dhe rekomandime politikash. Misioni/vizioni i NET siguron nje platforme per nderveprim midis qeverise, biznesit dhe organizatave civile. Ajo eshte nje qender per shkembim dhe inovacion; nje forum per te diskutuar dhe punuar mbi zhvillimin lokal, kombetar dhe rajonal. Nepermjet aktiviteteve te tjera mbeshtetese NET mund te luaje gjithashtu nje rol te rendesishem kerkimor dhe informativ permes zhvillimit te kapacitetit per tu angazhuar ne kerkime ne favor te ceshtjeve me rendesi strategjike per sektorin, avokatise dhe rekomandimeve politike.

Co-PLAN, Institute for Habitat Developments / Instituti per Zhvillimin e Habitatit

37

Annual Report / Raporti Vjetor - 2003

Objektivat

Ne menyre qe NET te ngrihet si nje qender per nxitjen e kapaciteteve institucionale dhe organizative, shperndarjen e ekspertizes profesionale, dhe angazhimit ne kerkime dhe rekomandime politikash, duhen arritur objektivat specifike te meposhteme: 1. Te asistoje sektorin e OJF, OBK dhe iniciativa te tjera civile si edhe sektoret qeveritare dhe private me ane te ngritjes se kapaciteteve dhe institucionale. 2. Te sherbeje si nje forum qe lehteson diskutimin dhe ndan informacionin mbi ceshtje preokupuese me nje grup te gjere te synuar duke perfshire shoqerine civile, pushtetin qendror dhe vendor, organizatat private, studentet universitare, institucionet kerkimore, dhe donatoret nderkombetare; 3. Te garantoje qendrueshmeri afatgjate financiare dhe institucionale si nje organizate vetembeshtetese dhe e pavarur.

Pershkrimi i sherbimeve kryesore

NET do te konceptohet si nje pakete aftesish, njohurish dhe lehtesish. Eshte e rendesishme te sqarohet se NET do te filloje aktivitetin e tij bazuar ne nje pakete baze qe do te zgjerohet gradualisht. NET do ta zhvilloje ekspertizen e tij organikisht dhe si nje pasoje e pervojave “ne vend”. Nga paketa e plote e sherbimeve te ofruara nga NET, jane te dallueshme tre nen grupe: 1. Trajnim – shprehite profesionale, shprehite trajnuese, rastet studimore, pervoja dhe kurrikulat se bashku perbejne kapitalin intelektual per sherbimet qe do te ofroje qendra. Do te zhvillohen metodologji moderne per transferimin e njohurive dhe shprehive dhe do te minimizohet mesimdhenia tradicionale ne klase. Per te arritur NET do te organizoje: (i) kurse trajnimi dhe workshope; (ii) programe internshipi ne bashkepunim me Co-PLAN, universitete dhe organizata te tjera partnere; (iii)shkolla verore ne bashkepunim me universitetin dhe institucione te tjera akademike; (iv) botimi i kurrikulave trajnuese 2. Asistence/Mbeshtetje Teknike - NET do te organizoje:: (i) keshillimi mbi zhvillimin organizativ: si ngrihet dhe konsolidohet nje organizate funksionale; (ii) te sherbeje si nje grup konsulence, te ndermarre dhe koordinoje studime, trajnime ne pune e siper dhe udheheqje projekti. 3. Networking - Networking dhe ndarja e informacionit do te jete present ne te gjitha aktivitetet qe NET do te organizoje, te tilla si kurse dhe workshope, udheheqje projekti, trajnim ne pune e siper etj. me parimin e sigurimit te kostos. Per me teper, NET deshiron te vendose dhe zhvilloje nje qender te vogel dokumentacioni dhe ta vere ate ne dispozicion te klienteve te NET. NET do te organizoje: (i) shkembim informacioni permes konferencave dhe takimeve; (ii) seminare me lidershipin, debate politike, forume dhe leksione publike; (iii) avokati dhe lobim ne favor te interesit te perbashket te anetareve te NET, dhe keshillim strategjik sipas kerkeses se nje sektori specific; (iv) krijimi i nje database te OJF dhe rishikimi i tij i vazhdueshem; (v) nje qender e vogel dokumentacioni dhe faqe interneti; (vi) publikim periodikesh dhe editim librash ne baze te prezantimeve ne konferenca/takime dhe pune tjeter kerkimore.

Co-PLAN, Institute for Habitat Developments / Instituti per Zhvillimin e Habitatit

38

Annual Report 2003 Raporti Vjetor 2003

Other Projects and Consultancy Services 1. NGO support for rapid social assessment. Pre-feasibility study and concept plan preparation. Community mobilization in Bathore 4 area. Municipality of Kamza Albania (donor project number 031 CS; Co-PLAN project number: C0202-00). – It aims to assist MTAT, Ministry of Territorial Adjustment and Tourism, County of Tirana and Municipality of Kamza to test with improvement/legalization and social integration options for informal settlements through a loan of the World Bank. Co-PLAN helped to mobilize the project/community and built partnership with authorities for joint actions at cost-sharing principles in the framework of the Urban Land Management Project also in 3 previous areas. The project complements previous Co-PLAN interventions financed by Cordaid and Novib (the Netherlands). Project completed successfully. 2. Community participation in waste management, BathoreKamza. – This is a project financed by REC, Regional Environmental Center, focused on finding community based and sustainable options for complex environmental problems, like solid waste management in the informally developed and under-serviced areas. Project completed. 3. Selected publication – i) ‘Regulatory Planning’ financed by Coradaid; ii) ‘Tirana, the challenge of urban development’ prepared in cooperation with SEDA NGO in framework of ENHR Conference; ‘Anout Civil Societey’ and ‘Traning Manual’ fnaced by Compass Project; iii) CD for ‘Participatory urban planning’ finance by Cordaid/Novib; iv) 4 video films about participatory governance and urban developments of Tirana, financed by Compass Project and Cordaid/Novib; v) 3 brochures on city profile for municipalities of Lushnja, Shkodra and Kamza financed by Cordaid. 4. Training on financial management for NGOs (Cordaid partners) in Albania (donor project number: C400-10020; Co-PLAN number: P0204-00– This is one of the first services of the NET, aiming at first Co-PLAN partners in Albania, also financed by Cordaid. The service includes a workshop and on-the job assistance for selected Albanian NGOs, in order to improve their financial efficiency/sustainability. Completed successfully 5. Training local authorities and preparing: i) the municipal plan of Lushnja; ii) and development strategies in Shkodra. – This is consultancy service provided in the framework of “Passage…” Project financed by Cordaid, aiming to assist establishing a participatory process and drafting the new city development strategies. Project completed. 6. Assisting capacity building for urban planners in Kosovo. – This is a follow up service to the partners in Kosova (UNCHS and Ministry of Planning and Environment), with who Co-PLAN has been working to establish new capacities on participatory urban planning for post war administration. The service was jointly provided with Ministry of Territorial adjustment and Tourism. 7. Capacity building for Agenda 21 in Ballsh municipality (CoPLAN project number: P0301-00) – This is a assistance to local authorities and communities to draft in a participatory way a city development strategy sensitive to environmental concerns

Co-PLAN, Institute for Habitat Development / Instituti per Zhvillimin e Habitatit

Solid waste management project Projekti i manaxhimit te mbetjeve urbane

Community works – Punime komunitare

New publications – Publikime te reja

Training and assistance on the job Trajnim dhe asistence ne pune

42

Annual Report 2003 Raporti Vjetor 2003

8 Public Debates for Heads of Communes in Korca Region, local elections 2003 (Co-PLAN project number: P0304-00) - Activity financed by SIPU, International Swedish Public Administration Institute. Organized/moderated electoral debates on developmental issues in 9 communes of Korca region. Capacity building expertise combined with public sensibilization and knowledge dissemination. Open public debates broadcasted on local TV-s. 9. Managing community based needs in the conditions of rapid population migration and urbanization. – A second round table followed the first one organized jointly with Soros Foundation Albania and Cordaid in 2002. The second workshop was organized as part of ENHR Conference in Tirana. The main outcome is the establishment of CSDnet Civil Society Network on Participatory Governance in Balkans, supported by Cordaid/Co-PLAN. 10. Mobilizing three-year development programs: i) in the informal settlement of Keneta Durres; ii) in Berat Region; iii) in the Kamza municipality; iv) and in the depressed communities of Tirana. - All projects started on January 2004, but preparation efforts were put since 2003. The first one is financed by Austrian Government, Cordaid, Durres Municipality and Co-PLAN; and aims to apply participatory upgrading options as preparation for legalization process. The second is fully financed from the Co-PLAN sources, but might be complemented by others, aiming to establish a strategy and local structure in favor of local economic development via tourism promotion. The third project is financed by EU in partnership with CISP (Italy) and deals specifically with capacity building for better management of municipal services, focusing on waste management. The fourth project is financed by Novib and focuses on the participatory upgrading techniques in the Roma community Allias Tirane, and in the illegal settlement of Bathore, Kamza. 8. International Training: Cities in Transition, Urban Development in Post Communist European Countries (CoPLAN project number: P0306-00) – A special tailor made-course designed/implemented jointly with IHS Rotterdam, and financed by Dutch Government. It provided qualitative standard training for 20 professionals from transitional economies of Eastern Europe. A network of partners was also identified. Successfully completed. 9. Poverty social impact analysis (PSIA) for the water sector in Albania (Donor project number: ALB-501043-0003037; Co-PLAN number: P309-00) – This is a consultancy service on behalf of World Bank and UNDP, that started by early 2003 and continues during 2004. It consists in the evaluation of the impact of reforms in the water sector in Albania, with a focus on poor and social groups most in need. A questionnaire of 660 households and 32 focus groups discussion, and 46 expert interviews at local and central level were already undertaken to support a research analysis. 10. Support for institutional development of AAM, Albanian Association of Municipalities and AAA, Albanian Association of Architects – via EGUG I and ‘Passage…’ Program. This includes organization of participatory process of democratic functioning or specific support for overhead, offices, internet connection, literature. Co-PLAN, Institute for Habitat Development / Instituti per Zhvillimin e Habitatit

Focus group interviews – Intervista ne grup

Keneta informal settlement, Durres Lagja informale e Kenetes Durres

Project mobilization consulting communities Mobilizm projekti ne konsultim me komunitetin

International Tirana Plan Competition Konkursi nderkombetar i planit te Tiranes

Architects exhibition - Ekspozita e arkitekteve

43

Annual Report 2003 Raporti Vjetor 2003

Projekte dhe Sherbime te tjera Konsulence: 1. NGO support for rapid social assessment. Prefeasibility study and concept plan preparation. Community mobilization in Bathore 4 area. Municipality of Kamza Albania (donor project number 031 CS; Co-PLAN project number: C0202-00). – It aims to assist MTAT, Ministry of Territorial Adjustment and Tourism, County of Tirana and Municipality of Kamza to test with improvement/legalization and social integration options for informal settlements through a loan of the World Bank. Co-PLAN helped to mobilize the project/community and built partnership with authorities for joint actions at cost-sharing principles in the framework of the Urban Land Management Project also in 3 previous areas. The project complements previous Co-PLAN interventions financed by Cordaid and Novib (the Netherlands). Project completed. 2. Community participation in waste management, Bathore-Kamza. – This is a project financed by REC, Regional Environmental Center, focused on finding community based and sustainable options for complex environmental problems, like solid waste management in the informally developed and underserviced areas. Project completed successfully. 3. Selected publication – i) ‘Regulatory Planning’ financed by Coradaid; ii) ‘Tirana, the challenge of urban development ’ prepared in cooperation with SEDA NGO in framework of ENHR Conference; A‘ nout Civil Societey’ and ‘Traning Manual’ fnanced by Compass Project; iii) CD for ‘Participatory urban planning’ finance by Cordaid/Novib; iv) 4 video films about participatory governance and urban developments of Tirana, financed by Compass Project and Cordaid/Novib; v) 3 brochures on city profile for municipalities of Lushnja, Shkodra & Kamza financed by Cordaid. 4. Training on financial management for NGOs (Cordaid partners) in Albania (donor project number: C40010020; Co-PLAN number: P0204-00– This is one of the first services of the NET, aiming at first Co-PLAN partners in Albania, also financed by Cordaid. The service includes a workshop and on-the job assistance for selected Albanian NGOs, in order to improve their financial efficiency/sustainability. Completed successfully. 5. Training local authorities and preparing: i) the municipal plan of Lushnja; ii) and development strategies in Shkodra. – This is consultancy service provided in the framework of “Passage…” Project financed by Cordaid, aiming to assist establishing a participatory process and drafting the new city development strategies. Project completed. 6. Assisting capacity building for urban planners in Kosovo. – This is a follow up service to the partners in Kosova (UNCHS and Ministry of Planning and Environment), with who Co-PLAN has been working to establish new capacities on participatory urban planning for post war administration. The service was jointly provided with Ministry of Territorial adjustment and Tourism. 7. Capacity building for Agenda 21 in Ballsh municipality (Co-PLAN project number: P0301-00) – This is a assistance to local authorities and communities to draft in a participatory way a city development strategy sensitive to environmental concerns

8. Public Debates for Heads of Communes in Korca Region, local elections 2003 (Co-PLAN project number: P0304-00) - Activity financed by SIPU, International Swedish Public Administration Institute. Organized/moderated electoral debates on developmental issues in 9 communes of Korca region. Capacity building expertise combined with public sensibilization and knowledge dissemination. Open public debates broadcasted on local TV -s 9. Managing community based needs in the conditions of rapid population migration/urbanization. – A second round table followed the first one organized jointly with Soros Foundation and Cordaid in 2002. The second workshop was organized as part of ENHR Conference in Tirana. The main outcome is the establishment of CSDnet Civil Society Network on Urban Participatory Governance in Balkans, supported by Cordaid and Co-PLAN. 10. Mobilizing 3-year development programs: i) in the informal settlement of Keneta Durres; ii) in Berat Region; iii) in Kamza municipality; iv) and in the depressed communities of Tirana. - All projects started on January 2004, but preparation efforts were put since 2003. The first one is financed by Austrian Government, Cordaid, Durres Municipality and Co-PLAN; and aims to apply participatory upgrading options as preparation for legalization process. The second is fully financed from the Co-PLAN sources, but might be complemented by others, aiming to establish a strategy and local structure in favor of local economic development via tourism promotion. The third project is financed by EU in partnership with CISP (Italy) and deals specifically with capacity building for better management of municipal services, focusing on waste management. The fourth project is financed by Novib and focuses on the participatory upgrading techniques in the Roma community Allias Tirane, and illegal settlement of Bathore, Kamza. 11. International Training: Cities in Transition, Urban Development in Post Communist European Countries (CoPLAN project number: P0306-00) – A special tailor madecourse designed/implemented jointly with IHS Rotterdam, and financed by Dutch Government. It provided qualitative standard training for 20 professionals from transitional economies of Eastern Europe. A network of partners was also identified. 12. Poverty social impact analysis (PSIA) for the water sector in Albania (Donor project number: ALB-5010430003037; Co-PLAN number: P309-00) – This is a consultancy service on behalf of World Bank and UNDP, that started by early 2003 and continues during 2004. It consists in the evaluation of the impact of reforms in the water sector in Albania, with a focus on poor and social groups most in need. A questionnaire of 660 households and 32 focus groups discussion, and 46 expert interviews at local and central level were already undertaken to support a research analysis. 13. Support for institutional development of AAM, Albanian Association of Municipalities and AAA, Albanian Association of Architects – via EGUG I and ‘Passage…’ Program. This includes organization of participatory process of democratic functioning or specific support for overhead, offices, internet connection, literature, etc.

Co-PLAN, Institute for Habitat Development / Instituti per Zhvillimin e Habitatit

44

Annual Report 2003 Raporti Vjetor 2003

Problem Identification and Public Awareness

Newspaper front pages showing heavy protests of illegal settlers - Banoret e zonave informale protestojne dhe kerkojne legalizim te banesave.

Field Expertise, Piloting and Professional Advice

Lobbying, Advocacy and Policy Reform

Co-PLAN has proposed a reform of urban development in Albania - Co-PLAN ka propozuar nje reforme te zhvillimit urban ne vend

Co-PLAN, Institute for Habitat Development / Instituti per Zhvillimin e Habitatit

45

Projekte dhe Sherbime te tjera Konsulence: 1. Mbeshtetje per OJF ne lidhje me vleresimin e shpejte social. Studim para-fizibiliteti dhe pregatitje e koncept planit. Mobilizim komuniteti ne zonen e Bathore 4. Bashkia e Kamzes ne Shqiperi. (numri i projektit nga donatori 031 CS; numri i projektit nga Co-PLAN C0202-00). – Projekti synon te ndihmoje MRTT, Ministrine e Rregullimit Territorit dhe Turizmit, Rrethin e Tiranes dhe Bashkine e Kamzes te testoje opcionet e permiresim/legalizimit dhe integrimin social per vendbanimet informale permes nje huaje te Bankes Boterore. Co-PLAN ndihmoi ne mobilizimin e projektit/komunitetiti dhe ngritjen e partneritetit me autoritetet per veprime te perbashketa me parimin e ndarjes se kostos ne kuadrin e Projektit te Menaxhimit te Tokes Urbane ne 3 zonat e meparshme. Projekti ploteson nderhyrjet e meparshme te Co-PLAN te financuara nga Cordaid dhe Novib (Holande). Projekti i realizua. 2. Pjesemarrja e komunitetit ne menaxhimin e mbeturinave, Bathore-Kamze. – Ky eshte nje projekt in financuar nga REC, Qendra Rajonale e Mjedisit,, i fokusuar ne gjetjen e opcioneve me baze komunitare dhe te qendrueshme per problemet komplekse te mjedisit, si menaxhimi i mbeturinave te ngurta ne zonat informale dhe me mungese sherbimesh. Projekti i realizua me sukses. 3. Botime te Zgjedhura– i) ‘Plani Rregullues” financuar nga Cordaid; ii) ‘Tirana,sfida e zhvillimit urban ’ pergatitur ne bashkepunim me OJF SEDA ne kuadrin e Konferences se ENHR; ‘Mbi Shoqerine Civile”’ dhe ‘Manuali i Trajnimit” fnancuar nga Projek ti Kompas ; iii) CD per ‘Planifikimi Urban Pjesemarres” financ uar nga Cordaid/Novib; iv) 4 video filma mbi qeverisjen pjesemarrese dhe zhvillimet urbane ne Tirane, financuar nga Projekti Kompas dhe Cordaid/Novib; v) 3 broshura mbi profiling e qytetit per bashkine e Lushnjes, Shkodres dhe Kamzes financ uar nga Cordaid. 4. Trainim mbi menaxhimin financiar per OJF (partnere te Cordaid) ne Shqiperi (numri i projektit sipas donatorit: C400-10020; numri i Co-PLAN: P0204-00)– Ky eshte nje nga sherbimet e para te NET duke synuar se pari partnered e Co-PLAN ne Shqiperi, gjithashtu te financuar nga Cordaid. Sherbimi perfshin nje workshop dhe asistence ne pune e siper per OJF te zgjedhura shqiptare, ne menyre qe te permiresojne eficiencen/qendrueshmerine e tyre financiare U realizua me sukses. 5. Trainimi i autoriteve lokale dhe pergatitja e i) Planit bashkiak te Lushnjes; ii) Strategjise se zhvillimit ne Shkoder. – Ky eshte sherbim konsulence i siguruar ne kuadrin e Projekti “Passage...” i financuar nga Cordaid, qe synon te ndihmoje ne vendosjen e nje procesi pjesemarres dhe hartimin e strategjive te reja te zhvillimit te qytetit. Projekti u realizua. 6. Asistence per ngritje kapacitetesh per planifikues urbane ne Kosove. – Ky eshte nje sherbim ne vazhdim per partneret e Kosoves (UNCHS dhe Ministria e Planifikimit dhe Mjedisit), me te cilet Co-PLAN ka punuar per ngritjen e kapaciteteve te reja mbi planifikimin urban pjesemarres per administraten e pas luftes. Sherbimi u dha se bashku me Ministrine e Rregullimit te Territorit dhe Turizmit. 7. Ngritje kapacitetesh per Agenda 21 ne bashkine e Ballshit (Numri i Projektit sipas Co-PLAN: P0301-00) – Kjo ishte nje asistence per autoritetet dhe komunitetet lokale per te hartuar ne menyre pjesemarrese nje strategji te zhvillimit te qytetit te ndjeshem ndaj problemeve te mjedisit.

8. Debate Publike per Kryetaret e Komunave ne Rrethin e Korces, zgjedhjet locale 2003 (Numri i Projektit te Co-PLAN: P0304-00) - Activitet i financuar nga SIPU, Instituti Suedez i Administrimit Publik Nderkombetar organizoi/moderoi debatet zgjedhore mbi probleme te zhvillimit ne 9 Komuna te Korces. Ekspertiza e ngritjes se kapaciteteve u kombinua me ndergjegjesim publik dhe dhenie njohurish. Debatet e hapura publike u transmetuan ne TV lokale. 9. Menaxhimi i nevojave me baze komunitare ne kushtet e migracionit/urbanizimit te shpejte te popullsise. – Nje tjeter tryeze e rrumbullaket pasoi ate qe u organizua se bashku me Fondacionin Soros dhe Cordaid ne 2002. Workshopi i dyte u organizua si pjese e Konferences se ENHR ne Tirane. Rezultatit kryesor eshte vendosja e CSD-net, Rrjeti i Shoqerise Civile mbi Qeverisjen Pjesemarrese Urbane ne Ballkan, e mbeshtetur nga Cordaid dhe Co-PLAN. 10. Mobilizimi i programeve 3-vjecare te zhvillimit: i) ne vendbanimet informale te Kenetes ne Durres; ii) ne rrethin e Beratit; iii) ne bashkine e Kamzes; iv) dhe ne komunitetet e margjinuara te Tiranes. – Te gjitha projektet filluan ne Janar 2004, por pregatitjet filluan qe ne 2003. I pari financohet nga Qeveria Austriake, Cordiad, Bashkia e Durresit dhe Co-PLAN, dhe synon te aplikoje opcione pjesemarrese te permiresuara si pregatitje per procesin e legalizimit. I dyti financohet plotesisht nga Co-PLAN, por mund te plotesohet nga te tjeret, duke synuar te vendose nje strategji dhe strukture lokale ne favor te zhvillimit ekonomik lokal permes nxitjes se turizmit. Projekti i trete financohet nga BE ne partneritet me CISP (Itali) dhe merret vecanerisht me ngritje kapaciteti per menaxhim me te mire te sherbimeve bashkiake, me focus ne menaxhimin e mbeturinave. Projekti i katert financohet nga NOVIB dhe fokusohet ne teknikat pjesemarrese ne komunitetin Rome te Alliasit ne Tirane dhe vendbanimet informale te Bathores, Kamze. 11. Trajnime Nderkombetare: Qytete ne Tranzicion, Zhvillimi Urban ne Vendet e Europes pas Komuniste (Numri i projektit ne Co-PLAN: P0306-00) – Nje kurs i vecante, i porositur, i hartuar dhe zbatuar bashke me IHS Roterdam, dhe i financuar nga Qeveria Holandeze. U sigurua trajnim i standartit cilesor per 20 profesioniste nga ekonomite ne tranzicion te Europes Lindore. U identifikua gjithashtu nje rrjet partneresh. 12. Analize e Impaktit Social dhe Varferise (PSIA) per sektorin e ujit ne Shqiperi (Numri i projektit sipas donatorit: ALB-501043-0003037; Numri i Co-PLAN : P309-00) – Ky eshte nje sherbim konsulence ne emer te Bankes Boterore dhe UNDP, qe filloi ne 2003 dhe vazhdon ne 2004. Ajo konsiston ne vleresimin e impaktit te reformes ne sektorin e ujit ne Shqiperi, me focus tek te varferit dhe grupet sociale ne nevoje. Nje pyetesor per 660 familjare dhe 32 diskutime ne grup dhe 46 intervista ekspertesh ne nivel lokal dhe qendror u ndermoren per te mbeshtetur nje analize kerkimore. 13. Mbeshtetje per zhvilim institucional te ShBSH, Shoqata e Bashkive te Shqiperise dhe ShASH, Shoqata e Arkitekteve te Shqiperise, – permes EGUG I dhe Programit ‘Passage…’. Kjo perfshin organizimin e procesit pjesemarres te funksionit demokratik ose mbeshtetje specifike per sherbim zyre, lidhje interneti, literature, etj.

Annual Report / Raporti Vjetor - 2003

Strategic Planning 2004-2006 Below is a scenario up to the end of 2006, picturing Co-Plan as a successful development NGO and key actor in Albanian society. This goes parallel with mobilizing the necessary funds for development projects. In addition, Co-PLAN aims delivering also high quality advisory services and training. Donor diversification, mobilization of local resources at greater share, and public transparency, are three high priorities for Co-PLAN in the coming 3 years. Activity / Aktiviteti

Year / Viti 2003

Year / Viti 2006

75% 15%

40% 30%

5%<

20%

5%

5% 5%

Development projects / Projekte Zhvillimi Advisory services and technical assistance/ Konsulence dhe asistence teknike Training, facilitator, lobby & advocacy / Trajnim, rol lehtesues, lobim e avokatesi Studies / Studime Other / Te tjera

The strategic vision of Co-PLAN 2004-2006 is summarized in bullet points and in the table below: ? Co-PLAN helps to create best practices and models at local/urban development and supports organizations through projects, training, technical assistance, studies & institutional improvement. ? Key Co-PLAN values are: quality of work, commitment, result orientation, client satisfaction, collaboration, openness, etc. ? Core competencies of Co-PLAN are in the fields of i) municipal and institutional development, ii) civic society development, iii) urban and regional planning, iv) community development, v) housing and basic infrastructure, vi) municipal services and vii) environmental management. ? Co-PLAN develops partnerships to generate benefits of collaboration for clients and target groups. ? Co-PLAN develops a Network for Exchange and Training (NET), beyond the function of a mere training and resource center, transforming it into a platform for interaction between government, business and civic organizations, a center for exchange and innovation, a forum to discuss and work on national development. ? Co-PLAN works in Albania and/or other Albanian speaking areas, as well as wider in the region. ? Co-PLAN develops research skills, and it produces publications, maintaining its culture a ‘learning environment’ and strengthening competencies in cross cutting issues. Action research, leading to case studies and best practices, is also important for developing local training, undertaking regional studies and regional networking. ? Co-PLAN elaborates emerging complementary national/international partnerships, in order to better lobby/impact in favor of developmental issues, including national/regional perspective towards full integration with EU. Item / Fusha Professional core staff (experts) / Stafi profesional kryesor (expertet) Support staff / Staffi mbeshtetes Project staff / Stafi projektit Main income from Te ardhura t kryesore nga Training and Resource Center (NET) / Qendra e Trajnimit/Informacionit (NET) Donors / Donatoret

Co-PLAN profile Profili i Co-PLAN

Year / Viti 2004

Year / Viti 2006

8

10-12

2 10 Develop ment projects, consultancy services Projekte zhvillimi, sherbime konsulence Not applicable Ende e paktivizuar Cordaid, Novib, Dutch and Austrian Embassies, various others / Cordaid, Novib, Ambasadat Holandeze e Austriake, dhe te tjere NGO/community development/planning, municipal issues; publicity, networking, Zhvillim komuniteti, planifikim, OJQ, pushtet vendor, publikime, network.

2-4 6 Development projects, training, advice Projekte zhvillimi, trajnime, konsulence

Co-PLAN, Institute for Habitat Development / Instituti per Zhvillimin e Habitatit

Fully activated E aktivizuar plotesisht EU, bilateral, World Bank, UN, USAID Cordaid, Government EU, UN, World Bank, USAID, Ambasadat, Cordaid, Qeveria Development NGO and high qyality traning/advisory services OJQ zhvilluese dhe sherbime trajnimi konsulence kualitative

46

Annual Report / Raporti Vjetor - 2003

Planifikimi Strategjik 2004-2006 Tabela e pare ne te majte, parashikon nje skenar te Co-PLAN deri ne fund te vitit 2006. Skenari jep panoramen e nje strukture jo-qeveritare te suksesshme, dhe te nje aktori kyc ne sferen e zhvillimit ne vend. Kjo lidhet me nevojen per mobilizimin e fondeve te nevojshme per projekte zhvillimi. Ne vazhdim, Co-PLAN synon gjithashtu qe te jape sherbime kualitative konsulence dhe trajnimi per palet e interesuara ne fushen e qeverisjes urbane dhe zhvillimit institucional. Diversifikimi i donatoreve, mobilizimi i burimeve/mjeteve lokale ne nje nivel me te larte, dhe transparenca publike jane 3 prioritetet e Co-PLAN per 3 vite t e ardhshme.

Strategic Donors / Partners:

Donatore / Partnere Strategjike:

1. CORDAID (www.cordaid.nl)

1. CORDAID

Cordaid forms together with Memisa, Mensen in Nood and Vastenaktie one of the biggest international development organizations. Supported by half a million people in Holland, it is working with more than thousand partners worldwide for an existence with dignity for poor people and those who are deprived of their rights.

Cordaid se bashku me Memisa, Mensen in Nood dhe Vastenaktie formon nje nga organizatat me te medha nderkombetare te zhvillimit. E mbeshtetur nga gjysem milion njerez ne Holande, Cordaid punon me mbi nje mije partnere ne mbare boten, per nje ekzistence me dinjitet per njerezit ne nevoje dhe per ata qe u jane mohuar te drejtat.

2. NOVIB (www.novib.nl)

2. NOVIB

It is the Netherlands Organization for International Development Co-operation. With over 40 years of experience and with thousands of projects in the Third World, NOVIB has evolved a way of working that is called the 'NOVIB Method'. Operates in Holland and 100 other countries.

NOVIB eshte Organizata Holandeze per Kooperim dhe Zhvillim Nderkombetar. Me mbi 40 vjet eksperience dhe mijra projekte ne vendet ne zhvillim, NOVIB ka zhvilluar nje menyre pune qe njihet se “Metoda Novib”. Organizata eshte e pranishme ne Hollande dhe 100 vende te tjera.

3. IHS (www.ihs.nl)

3. IHS

The Institute for Housing and Urban Development Studies is an independent international institute of 40-years existence, offering post-graduate education, research & advisory services in the field of Housing, Urban & Environmental Management.

Instituti per Studimet e Strehimit dhe Zhvillimit Urban eshte nje organizem i pavarur nderkombetar mbi 40-vjecar, qe ofron edukim pasuniversitar, kerkim shkencor, dhe sherbime konsulence ne fushen e strehimit dhe manaxhimit urban e ambiental.

Other Key Partners:

1. The Royal Dutch Embassy in Tirana. 2. AAM, Albanian Association of Municipalities. 3. ENHR, European Network of Housing Research 4. OSFA, SOROS Foundation, Albania. 5. Municipality of Tirana. 6. The World Bank mission in Tirana. 7. UNDP mission in Albania 8. ATZ Albania 9. GTZ Albania. 10. Women Center & SEDA

Partnere te Tjere Kyc: 1. Ambasada Holandeze ne Tirane. 2. SHBSH, Shoqata e Bashkive te Shqiperise. 3. ENHR, Rrjeti Europian per Studimet e Strehimit 4. OSFA, Fondacioni SOROS ne Tirane. 5. Bashkia Tirane 6. Misioni i Bankes Boterore ne Tirane. 7. Misioni i UNDP ne Shqiperi 8. Zyra e Kooperimit Teknik Austriak 9. Zyra e Kooperimit Teknik Gjerman 10. Qendra e Grave dhe SEDA

Vizioni strategjik i Co-PLAN per 2004-2006 eshte permbledhur ne tabelen e dyte majtas dhe me poshte me pika: ? Co-PLAN ndihmon per te krijuar shembuj dhe modele pune per zhvillimin lokal/urban dhe ndihmon organizatat e ndryshme permes projekteve, trajnimeve, asistences teknike, studimeve dhe permiresimeve institucionale. ? Vlerat kyce te Co-PLAN jane: kualiteti i punes, angazhimi, orientimi drejt rezultatit, kenaqesia e klientit, bashkepunimi, si dhe qenia e hapur dhe e drejteperdrejte ndaj te tjereve. ? Kompetencat e Co-PLAN jane: i) zhvillim institucional/bashkiak; ii) zhvillim i shoqerise civile; iii) planifikim urban/ rajonal; iv) zhvillim komuniteti; v) strehim dhe infrastrukture; vi) sherbime publike vii) dhe manaxhim ambiental. ? Co-PLAN zhvillon partneritete ne favor te interesave te klienteve dhe grupeve ne nevoje per te cilat punon. ? Co-PLAN zhvillon Rrjetin per Shkembim dhe Trajnim (NET), pertej funksionit te nje qendre thjesht trajnuese dhe informuese, duke synuar t’a transformoje ate ne nje platforme nderveprimi midis qeverise, biznesit dhe organizatave qytetare; nje qender shkembimi/inovacioni, nje forum ku punohet ne favor te zhvillimit te vendit. ? Co-PLAN punon ne Shqiperi dhe/ose vende te tjera ku flitet shqip, si dhe me gjere ne rajon. ? Co-PLAN zhvillon aftesite studimore dhe publikon botime, per te ruajtur kulturen e ‘ambientit ku mesohet’ dhe per te fuqizuar kompetencat ne ceshtje ku nderthuren shume problematika zhvillimi. Studimet qe gjenerojne veprim konkret, dhe qe cojne drejt rasteve studimore e praktikave me te mira, jane gjithashtu te rendesishme per te zhvilluar trajnime lokale, dhe per te ndermarre studime dhe rrjete rajonale bashkepunimi. ? Co-PLAN eshte i hapur ndaj partneriteteve kombetare/nderkombetare, me qellim qe te loboje/ndikoje me mire ne favor te ceshtjeve te zhvillimit, perfshi perspektivat kombetare/rajonale drejt integrimit Europian.

Co-PLAN, Institute for Habitat Development / Instituti per Zhvillimin e Habitatit

47

Annual Report / Raporti Vjetor - 2003

The delegation of the House of Representatives of the States General, Kingdom of the Netherlands, have asked me to thank you for receiving us… We were very impressed by your enthusiasm which gives hope for the future of your country. We were also impressed by the part of the city of Tirana you took us to see, a part of the city most visitors probably do not see. I liked very much how proud the representative of the … community was about the ameliorations which already have been realized. Jeltje van Nieuwenhoven (former) President of the House of Representatives of the States General, The Netherlands

Publications of Co-PLAN during 2003 Publikime te Co-PLAN 2003

Success Indicators of Co-PLAN 1. Pioneering pragmatic and realistic urban planning in Albania, bridging partnerships between communities and authorities, especially in the case of illegal settlements, including communitybased upgrading living conditions, as well as integration with formal urban living centers. Approach tested first in small scale in the Breglumasi neighborhood, Tirana Municipality 199597. Latter applied at larger scale, in Bathore neighborhood, and at municipal scale (Kamza and Tirana) between 1998-2002. Legalization of informal settlements is put into political agenda. Co-PLAN won the international price of UNDP: World wide Best Practices for 1998! for its own intervention in the illegal settlement of Breglumasi, Tirana. Selected as one of 20 best experiences in the field of community based urban planning and development 3. The upgrading project of Co -PLAN in the informal settlement of Bathore, Kamza Municipality, visited by Albanian Prime Minister (1999) and President of the World Bank Mr. J. Wolfensohn, whom boosted it as: A “Best Practice” to be shown in other countries! 2.

4. Establishment of Urban Forum, an informal coalition of (non-)governmental Albanian and foreign organizations, interested on issues of urban/regional development. Annual debates organized in capital Tirana since 1997 and in 10 other Albanian cities since 2000. A public debate opened already on issues of urban development. More than 60 TV debates broadcasted at local/national televisions, and at least 20 articles/books published. Debate becomes international via professional conferences, including the European Network of Housing Research. 5. Alliances established with CBOs, NGOs, civic initiatives and local governments (mainly through AAM Association of Albanian Municipalities) in favor of the promotion of decentralization and democratization of powers towards local communities/governments. Creation of a model of work on participatory/democratic governance, via specifically designed/implemented programs. (Urban) development issues transformed ni a political priority at the highest political levels. Aspects of civil society and local governance diffused/integrated in a working model. 6. Initiating (in)formal national/regional networks like: i) the Round Table of Albanian NGOs, or ii) CSDnet, Civil Society Development Network and Participatory Governance in Balkans to deal with special growth problem of NGO sector. Acting as facilitator to promote cooperation/ exchange among local organization in the conditions of donors’ exist, including problems like local resource mobilization, local ownership, transparency, legitimacy, etc.

Co-PLAN, Institute for Habitat Development / Instituti per Zhvillimin e Habitatit

48

Annual Report / Raporti Vjetor - 2003

Delegacioni i Parlamentit te Mbreterise se Vendeve te Uleta (Holande) me kerkoi qe t’ju falenderoj per pritjen qe organizuat per ne… Ne u impresionuam shume nga entuziazmi juaj i cili jep mjaft shprese per te ardhmen e vendit tuaj. U impresionuam shume edhe nga ajo pjese e qytetit te Tiranes qe na treguat gjate turit qe organizuat per ne, pjese e qytetit kjo qe zakonisht nuk shihet nga shumica e vizitoreve. Mua me pelqeu vecanerisht fakti qe perfaqesuesit e … komunitetit ishin krenare per permiresimet te cilat keni realizuar bashkarisht. Jeltje van Nieuwenhoven (ish) Kryetare e Parlamentit te Mbreterise se Vendeve te Uleta (Hollande)

Disa Tregues te Punes se Co-PLAN 1. Themelues te planifikimit realist/pragmatik urban ne Shqiperi, duke ndermjetesuar bashkepunimin midis komuniteteve dhe autoriteteve, vecanerisht ne rastin e zonave me ndertime informale. Ketu perfshihen nisma me pjesmarrjen e komunitetit per permiresimin e kushteve te jeteses, dhe integrimin e tyre me zonat e tjera urbane. Metoda eshte provuar fillimisht ne shkalle te vogel ne lagjen Breglumasi, Tirane 1995-97; dhe me vone ne shkalle me te gjere ne lagjen Bathore, e ne gjithe territorin e bashkive Kamez e Tirane, 1998-2002. Legalizimi i zonave me ndertime informale eshte vendosur ne axhenden politike. 2. Co-PLAN fiton cmimin nderkombetar te UNDP: Eksperiencat me te Mira et Botes ne 1998! per nderhyrjen social-urbanistike ne lagjen me ndertime informale Breglumasi, Tirane. Seleksionuar si nje nga 20 praktikat me te mira boterore ne fushen e planifikimit/zhvillimit urban me pjemarrje komuniteti. 3. Projekti zhvillues i Co-PLAN ne lagjen me ndertime informale te Bathores Kamez, vizitohet nga Kryeministri Shqiptar Pandeli Majko, dhe nga Presidenti i Bankes Boterore, Z. J. Wolfensohn (1999), i cili e komentoi eksperiencen e Co-PLAN si: Nje model per t’u treguar ne vende te tjera! 4. Themelimi i Forumit Urban si nje koalicion informal organizatash shqiptare e te huaja (jo-)qeveritare, qe interesohen per zhvillimin urban/rajonal ne vend. Debate te pervitshme jane organizuar ne Tirane qe nga 1997, dhe ne 10 qytete te tjera te Shqiperise qe nga viti 2000. Nje debat publik eshte hapur mbi ceshtje te zhvillimit urban. Me shume se 60 emisione televizive jane transmetuar nga televizionet lokale/kombetare, e jane botuar 20 artikuj/libra profesionale. Debati eshte bere edhe nderkombetar permes konferencave, perfshi Rrjetin Europian per Studimet e Strehimit. 5.

Krijimi i aleancave me shoqata komunitetare, OJQ /F dhe qeverite vendore, sidomos me Shoqaten e Bashkive te Shqiperise, ne favor te decentralizimit/demokratizimit te pushtetit drejt njesive te qeverise dhe komuniteteve vendore. Eshte krijuar nje model pune per qeverisjen me pjesmarrje, permes projekteve te hartuara ne menyre specifikike per kete qellim.

6. Iniciimi i rrjeteve (in)formale kombetare/rajonale si: i) tryeza e rrumbullaket e OJQ-ve shqiptare; ose ii) CSDnet, Rrjeti i Zhvillimit te Shoqerise Civile per Qeverisjen me Pjesmarrje ne Ballkan. Luajtja e rolit te lehtesuesit per promovimin e bashkepunimit/shkembimit midis organizatave/institucioneve lokale ne kushtet e largimit te donatoreve, dhe problematikes ne rritje si: mobilizimi i burimeve lokale; pronesia lokale, trasparenca, legjitimiteti dhe ceshtje te tjera te rendesishme per sektorin jo-qeveritar.

Co-PLAN, Institute for Habitat Development / Instituti per Zhvillimin e Habitatit

49

Annual Report / Raporti Vjetor - 2003

Performance Indicators, Co-PLAN 2004 1. Total anual budget mobilised/implemented; 2. % of local, foreign and Co -PLAN financing; 3. In-kind, material, volunteer contribution of Co-PLAN and partner organizations in implementation; 4. Organizations efficiency: % of overhead costs lowered; 5. Index of environmental organizational performance; 6. Index of gender issues sensibility; 7. Co-PLAN compared to the national index of NGOs (USAID) 8. Visibility index (with beneficiaries, partners, sponsors, self)

Tregues te Co-PLAN per 2004

1. Buxheti total vjetor i mobilizuar/zbatuar 2. % e financimit lokal, te huaj dhe vete Co-PLAN; 3. Kontributi material, vullnetar i Co-PLAN dhe partnereve ne zbatim te projekteve; 4. Eficenca e organizates: % e uljes se kostove te overhead; 5. Indeksi i performances ambientale te Co-PLAN 6. Indeksi i sensitivitetit per ceshtjet gender; 7. Co-PLAN krahasuar me indeksi kombetar i OJF-ve (USAID) 8. Indeksi i vizibilitetit (me perfituesit, partneret, financuesit, veten)

Indicators that might help better perception of work for Co-PLAN Indikatore qe lehtesojne perceptimin e punes se Co-PLAN nga ambienti rrethues 1. The increase of development access a. Numri/lloji i sherbimeve qe ofrohen ndaj perfituesve; b. Siperfaqja e sistemimit urban; c. Numri i individeve/komuniteteve te trajnuar; d. Gjatesi/siperfaqe e hapesires publike te re te hapur; e. Sherbime publike te kompiuterizuara f. Numri i familjeve/ko muniteteve te perfshira ne planifikimin e zhvillimit g. Numri. i banoreve/familjeve qe perfitojne direkt nga sherbimet/projektet; 2. Sustainability of partners a. Numri i perfaqesive te qendrueshme krijuar si pasoje e nderhyrjes sone; b. Niveli i organizimit dhe kapacitetet e komunitetit: - Ekzistenca e ambienteve formale te takimit; - Ekzistenca e perfaqesive me struktura, statut, buxhet; - Pavaresia/aftesia per vetefinacim e hartim projektesh; - Prania e sistemeve informuese te komunitetit, etj. c. Numri i aktoreve te interesuar te perfshire; d. Numri i platformave konkrete zgjidhjesh te ofruara ose publikuara; e. Niveli i iniciatives se komunitetit per rritjen e cilesise se sherbimeve para, gjate dhe pas projektit; f. Ekspertize e perfaqesive lokale per lobim, grupe tematike dhe monitorim; g. Komuniteti ka fuqi politike dhe i degjohet fjala; 3. Dissemination of knowledge a. Nr. i rasteve kur aplikohet ne menyre krijuese njohurite e fituara ne nivel lokal; b. Studime dhe informacion publik per zonat ku punohet; 4. Projects impact a. Fonde te investuara nga qeveria dhe aktore te tjere; b. Numri i bizneseve te lindura ne zone; c. Numri i reagimeve pozitive, mirenjohje, falenderime publike, d. Numri i kerkesave per perseritjen e projekteve ne zona te tjera; e. Numri dhe % e projekteve bashkefinancimi me komunitetin; f. Numri i bizneseve te hapura, si rrjedhoje e hapjes se hapesirave publike; g. Numri i projekteve te fituara nga asistenca; h. Numri i vendeve te reja te punes te hapura; i. Modele te pergjithesuara/pranuar per zbatim nga autoritetet; j. Performanca ne aspektin mjedisor/gjinor; k. Niveli vazhdimesise: 3-5 vjet pas projektit behet nje vleresim; l. Numri i modeleve te krijuara nga projektet e sukseshme. m. Vizibiliteti dhe trasparenca - Transmetime/artikuj ne media; - Reagime pozitive kundrejt reagime - Raste te aludimeve/akuzave per abuzim - Niveli pagave dhe raporti tyre krahasuar me tregun

1. Rritja e Aksesit per Zhvillim a. Numri/lloji i sherbimeve qe ofrohen ndaj perfituesve; b. Siperfaqja e sistemimit urban; c. Numri i individeve/komuniteteve te trajnuar; d. Gjatesi/siperfaqe e hapesires publike te re te hapur; e. Sherbime publike te kompiuterizuara f. Numri i familjeve/komuniteteve te perfshira ne planifikimin e zhvillimit g. Numri. i banoreve/familjeve qe perfitojne direkt nga sherbimet/projektet; 2. Qendrueshmeria e partnereve a. Numri i perfaqesive te qendrueshme krijuar si pasoje e nderhyrjes sone; b. Niveli i organizimit dhe kapacitetet e komunitetit: - Ekzistenca e ambienteve formale te takimit; - Ekzistenca e perfaqesive me struktura, statut, buxhet; - Pavaresia/aftesia per vetefinacim e hartim projektesh; - Prania e sistemeve informuese te komunitetit, etj. c. Numri i aktoreve te interesuar te perfshire; d. Numri i platformave konkrete zgjidhjesh te ofruara ose publikuara; e. Niveli i iniciatives se komunitetit per rritjen e cilesise se sherbimeve para, gjate dhe pas projektit; f. Ekspertize e perfaqesive lokale per lobim, grupe tematike dhe monitorim; g. Komuniteti ka fuqi politike dhe i degjohet fjala; 3. Perhapja e njohurive te reja a. Nr. i rasteve kur aplikohet ne menyre krijuese njohurite e fituara ne nivel lokal; b. Studime dhe informacion publik per zonat ku punohet; 4. Impakti i projekteve a. Fonde te investuara nga qeveria dhe aktore te tjere; b. Numri i bizneseve te lindura ne zone; c. Numri i reagimeve pozitive, mirenjohje, falenderime publike, etj; d. Numri i kerkesave per perseritjen e projekteve ne zona te tjera; e. Numri dhe % e projekteve bashkefinancimi me komunitetin; f. Numri i bizneseve te hapura, si rrjedhoje e hapjes se hapesirave publike; g. Numri i projekteve te fituara nga asistenca; h. Numri i vendeve te reja te punes te hapura; i. Modele te pergjithesuara/pranuar per zbatim nga autoritetet; j. Performanca ne aspektin mjedisor/gjinor; k. Niveli i vazhdimesise: 3-5 vjet pas projektit te behet nje vleresim; l. Numri i modeleve te krijuara nga projektet e sukseshme. m. Vizibiliteti dhe trasparenca - Transmetime/artikuj ne media; - Reagime pozitive kundrejt reagime - Raste te aludimeve/akuzave per abuzim - Niveli pagave dhe raporti tyre krahasuar me tregun

Co-PLAN, Institute for Habitat Development / Instituti per Zhvillimin e Habitatit

50

Annual Report / Raporti Vjetor - 2003

Co-PLAN Publications

Planifikimi Urban 1: Plani i Veprimit

Planifikimi Urban 2: Plani Rregullues

Tirana: The Challenge of Urban Development

Bathore: Neighborhood Development Agenda

About Civil Society Component Mbi Komponentin e Shoq. Civile

Training Manual on Governance Manual Trajnimi per Qeverisjen

City Made by People 1 Qyteti i Ndertuar nga Njerezit 1

City Made by People 2 Qyeteti i Ndertuar nga Njerezit 2

Globalizimi Hyrje e Shkurter

Bashkimi Europian H y rje e Shkurter

Administrata ne Tranzicion: Roforma ne 4 vende.

Fjalor Shqip-Hollandisht-Shqip Dutch Albanian Woordenboek

Profili: Bashkia Lushnje

Profili: Bashkia Shkoder

Profili: Bashkia Kamez

Kalendar Tematik 2003

Botime te Co-PLAN Co-PLAN, Institute for Habitat Development / Instituti per Zhvillimin e Habitatit

51

Annual Report / Raporti Vjetor - 2003

Environmental Policy of Co-PLAN During 2003, Co-PLAN committed serious efforts to the participatory drafting/approving its own organizational Environmental Policy. The process resulted in a positive experience, thanks to the special guidance and contribution of Sally Kelling (VSO volunteer working with Co-PLAN 2002-2003). After Sally leave December 2003, the follow up monitoring and further development of policy implementation is taken over by Rudina Toto (lately graduated as master in urban environmental management at IHS Rotterdam). Co-PLAN staff agreed and the Executive Board approved the Environmental Policy and respective Implementation Plan, including Recommendations for Service Delivery as well as Indicators and Targets. The rationale of the policy is to ensure staff understanding and ensure its application both at external project management/implementation as well as internal office procedures and any other area where Co-PLAN can minimize its environmental impact and operate in a more sustainable fashion. In order to better monitor Co-PLAN performance in this respect it is recommended to develop during 2004 the Environmental Information Management Database. Some of the main environmental performance indicators for 2003 are: (i) 3 agreements with municipalities and communities on environmentally oriented actions: Ballsh, Kamza, Lushnja; (ii) 30 municipal staff and 70 community leaders trained on environmental aspects; (iii) 4 sensibilization campaigns organized and 5 documents prepared; (iv) 2 baseline municipal surveys undertaken involving 2,000 residents; (v) 3 waste recovery projects initiated in Bathore school; (vi) 2 pedestrian streets proposed in new urban plans, and 10,000 people impacted by access to public transport introduction; (vii) and one proposal initiative on sustainable housing. I. Environmental Policy 1. Project Implementation issues; 2. Internal Office Management Issues: ? energy use - including lighting, heat loss/gain, computer, printers and air condition use, water heater, generators, and others; ? water use - including tap and toilet water, etc; ? waste – including reduce of waste, recycling 3. Vehicles – including maintenance and driving patterns and habits; II. Environment Information Management Database 1. Co-PLAN policy 2. Co-PLAN performance 3. Albania and the environment 4. Best practices Indicators and Targets 1. Co-PLAN and partner projects; 2. Co-PLAN internal/office management Implementation Plan 2004 1. Indicators and targets set; 2. Environmental indicators for all projects set; 3. Internal service delivery interventions; 4. Establish environmental information management database 5. Best practices for design, construction and use; 6. Transport management; 7. Design standards for seismic activity/natural disaster; 8. Information exchange with Ministry of Environment Recommendations for Service Delivery (i) Energy; (ii) Water; (iii) Waste; (iv) Vehicles;

I. Environmental Policy 1. Project implementation issues 2. Internal office management issues 10% reduced in 2004; ? energy use - including lighting, heat loss/ gain, computer, printers and air condition use, water heater, generators, and others – ? water use - including tap and toilet water, etc ? waste – including reduce of waste, recycling 3. Vehicles – including maintenance and driving patterns and habits; II. Environment Information Management Database 1. Co-PLAN policy 2. Co-PLAN performance 3. Albania and the environment 4. Best practices III. Indicators and Targets 1. Co-PLAN and partner projects; 2. Co-PLAN internal/office management IV. Implementation Plan 2004 1. Indicators and targets set; 2. Environmental indicators for all projects set; 3. Internal service delivery interventions; 4. Establish environmental information management database 5. Best practices for design, construction and use; 6. Transport management; 7. Design standards for seismic activity/natural disaster; 8. Information exchange with Ministry of Environment V. Recommendations for Service Delivery (i) Energy; (ii) Water; (iii) Waste; (iv) Vehicles

Gender Sensitive Organization Since 1999 Co-PLAN has been concentrated on gender issues, as an important indicator of its performance at project and organizational level. A gender based survey is undertaken on the project in Bathore neighborhood in 2001. Training for all organization is undertaken in 2002 and two staff underwent a training of trainers process in 2003 on gender issues thanks to cooperation with the Women Center. Actually, both staff are providing expertise/training on gender balance issues, on basis of a previous agreement with Women Center. Indeed, Co-PLAN is more interested to raise awareness of its own staff and the partners with who works on this respect, rather than become an organization specialized in this field. A special evaluation of Co-PLAN on gender aspects will be undertaken for 2004.

Co-PLAN, Institute for Habitat Development / Instituti per Zhvillimin e Habitatit

52

Annual Report / Raporti Vjetor - 2003

Politika Ambientale e Co-PLAN EIM outline drafted

Monitoring system set

Indicators and targets

Generic guidelines

Internal mng. & operations

Services & projects Resource use : sustainable use enhancing alternatives

Paper reuse (New) energy/material saving equipments / routines Cleaner use of vehicles

Composting techniques made available

Persistent pollutants: replace, eliminate damaging substances

Transport recommendations LA21 applied

EAE training provided to staff

EAE training provided

Community responsibility: resource distribution, information, education and justice

Com. sensitization campaign done SH guidelines drafted

Non-urban

Urban

Environmental media

Structural systems

Air

Transportation

Co-PLAN

Municipalities

Water

Energy use & systems

Local

Communes

National

Ministries

Forests & Biodiversity Soil Energy Ecosystems

POLICY intervening AT: Sectors of intervention

SWMS designed

Level of intervention

Partners / Actors Community

Sustainable housing

Regional

Drinking water

Global

Private sector Public companies/utilities Gov./ non- gov. agencies

Waste water Solid waste Mineral resource use

Community capacity and environmental awareness

Political and institutional framework

Planning, Infrastructure & building

Agriculture Industry Services Markets

During 2003, Co-PLAN committed serious efforts to the participatory drafting/approving its own organizational Environmental Policy. The process resulted in a positive experience, thanks to the special guidance and contribution of Sally Kelling (VSO volunteer working with Co-PLAN 2002-2003). After Sally leave December 2003, the follow up monitoring and further development of policy implementation is taken over by Rudina Toto (lately graduated as master in urban environmental management at IHS Rotterdam). Co-PLAN staff agreed and the Executive Board approved the Environmental Policy and respective Implementation Plan, including Recommendations for Service Delivery as well as Indicators and Targets. The rationale of the policy is to ensure staff understanding and ensure its application both at external project management/implementation as well as internal office procedures and any other area, where CoPLAN can minimize its environmental impact and operate in a more sustainable fashion. In order to better monitor Co-PLAN performance in this respect it is recommended to develop during 2004 the Environmental Information Management Database. Some of the main environmental performance indicators for 2003 are: (i) 3 agreements with municipalities and communities on environmentally oriented actions: Ballsh, Kamza, Lushnja; (ii) 30 municipal staff and 70 community leaders trained on environmental aspects; (iii) 4 sensibilization campaigns organized and 5 documents prepared; (iv) 2 baseline municipal surveys undertaken involving 2,000 residents; (v) 3 waste recovery projects initiated in Bathore school; (vi) 2 pedestrian streets proposed in new urban plans, and 10,000 people impacted by access to public transport introduction; (vii) and one proposal initiative on sustainable housing.

Achieving environmentally sound project targets through activities based on generic guidelines Classes and trainings Questionnaires, leaflets, brochures Agreements with stakeholders re environment Develop. Projects

Stakeholder Understanding/ Education/ Awareness

NET Access to public services Consult. services

Construction /housing

SWM Public transport Pedestrian areas

No. of meetings No. of people trained or served

Sewerage and WW treatment Building materials Water conservation Water supply Alternative / clean energy Energy conservation

Types of materials Size of area or km. No. trees / plants

Resource use Tree planting Ecosystems and biodiversity Active participation in env. oriented net.

Wildlife areas

WAS pollution data

Extending green areas Reducing water and soil pollution

Training local communities on sustainable development Trajnim i komunitetit per zhvillimin e qendrueshem

Nje Organizate e Ndjeshme ndaj Balances Gjinore Since 1999, Co-PLAN has been concentrated on gender issues, as important indicator of its performance at project and organizational level. A gender based survey is undertaken on the project in Bathore neighborhood in 2001. Training for all organization is undertaken in 2002 and two staff underwent a training of trainers process in 2003 thanks to the cooperation with the Women Center. Actually, both staff are providing expertise/training on gender balance issues, on basis of a previous agreement with Women Center. Indeed, Co-PLAN is more interested to raise awareness of its own staff and the partners with who works on this respect, rather than become an organization specialized in this field. A special evaluation of Co-PLAN will be undertaken for 2004.

Co-PLAN, Institute for Habitat Development / Instituti per Zhvillimin e Habitatit

53

Institute for Habitat Development Instituti per Zhvillimin e Habitatit

Network for Exchange and Training Rrjeti per Shkembime dhe Trajnim

Rr. Dervish Hima, Kulla Ada, Ap.4, KP 2995, Tirana Albania, E- mail: [email protected]; Internet: www.co-plan.org Tel: +355.(0)4.257808/9; Fax: +355.(0)4.257807; Cel: +355.(0)69.20.32957/34126 SERVICES OFFERED BY CO-PLAN Co-PLAN offers its services on urban management and planning, local economic development, housing, housing finance, informal settlements, municipal services and environmental management, regional development, etc. The expertise is given in several forms as below: 1. Development projects; 2. Consultancy and advise services; 3. Training and capacity building expertise; 4. Research and monitoring; 5. Public sensibilization campaigns; 6. Professional publication / library.

SHERBIME TE OFRUARA NGA CO-PLAN Co-PLAN ofron sherbimet e tij ne menaxhim dhe planifikim urban, zhvillim ekonomik lokal, strehim, financa, disiplinimi i zonave informale, sherbime publike, menaxhim ambiental dhe zhvillim rajonal. Ekspertiza jepet ne forma te ndryshme sic pershkruhet me poshte: 1. Projekte zhvillimi; 2. Sherbime keshillimi dhe konsulence; 3. Trajnime dhe ekspertize ne ngritjen e kapaciteteve 4. Studime, kerkim shkencor dhe monitorim; 5. Fushata publike te sensibilizimit; 6. Botime dhe llibrari profesionale.

SERVICES OFERED BY NET NET offers expertise on institutional development, public management, resource mobilization, civic society, facilitator role in organizational development, community development, social planning and social studies. NET functions as a training centre for specific (on-the-job and on-demand) courses and workshops offered to the target groups and clients, including coordinated studies. The curricula is developing, but actually are available: 1. ID/OS, Institutional Development and Organizational Strengthening Course; 2. FINman, NGO Financial Management Course 3. HRM, Human Resource Management Course 4. PSOM, Professional Secretary and Office Management. 5. CBO, Community and Community Based Organizations. (For more contact Co-PLAN, www.co-plan.org)

SHERBIME TE OFRUARA NGA NET NET ofron ekspertize ne zhvillim institucional, manaxhim publik, mobilizim burimesh/financash, rol lehtesues per shoqerine civile ne zhvillim organizativ, zhvillim komuniteti, planifikim dhe studime sociale. NET funksionon si nje qender trajnimi per kurse dhe seminare praktike (ne pune ose sipas kerkesave/nevojave) specifike kundrejt grupeve te synuara dhe klienteve, perfshi ketu edhe realizimin/coordinimin e studimev e. Kurrikula eshte ne proces formimi, por aktualisht jane te vlefshme keto kurse: 1. ID/OS, Zhvillim Institucional dhe Fuqizim Organizativ; 2. FINman, Manaxhimi Financiar i OJQ-ve; 3. HRM, Manaxhimi i Burimeve Njerezore; 4. PSOM, Sekretaria Profesionale dhe Manaxhimi Zyres; 5. CBO, Komuniteti dhe Organizatat e Komunitetit.

FOR READERS OF ANNUAL REPORT

PER LEXUESIT E RAPORTIT VJETOR

(Please read, comment, underline services you wish and mail it back! - Lutemi lexoni, komentoni, zgjidhni sherbimet qe deshironi dhe postojeni perseri tek ne kete flete. Ne se deshironi mund te shtoni me shume flete!) How do you find the Annual Report of Co-PLAN? Is it clear and readable/transparent? Please comment if possible? Si ju duket Raporti Vjetor i Co-PLAN? Eshte informues, i qarte, dhe lehtesiht i lexueshem? Lutemi komentoni! ______________________________________________________________________________ Are you interested for more information about Co-PLAN and NET? What type of information? Please comment! A jeni te interesuar per me shume informacion mbi Co-PLAN dhe NET? Cfare lloj informacioni deshironi? Komentoni!

______________________________________________________________________________

Annual Report / Raporti Vjetor - 2003

(Emerging) Professional Partnerships of Co-PLAN INTRAC, United Kingdom NETHERLANDS Housing and Planning Unit Graduate School of Design Harvard University, USA Land Tenure Center Studies Institute Wisconsin University, USA Egypt

Co-PLAN, Institute for Habitat Development / Instituti per Zhvillimin e Habitatit

IHS Rotterdam & MDF, Ede, THE ATZ, AUSTRIA IHS Romania, Bucharest Urban

Training

MHUUC,

and Cairo

1

Annual Report / Raporti Vjetor - 2003

PODGORICA

MITROVICA PRISHTINA

SHKODRA RRESHENI DURRESI KAVAJA LUSHNJA FIERI BALLSHI

KAMZA

PESHKOPIA KRUJA TIRANA & ELBASAN STRUGA KORCA

SARANDA GJEOGRAPIC COVERAGE

1997-2003

Co-PLAN, Institute for Habitat Development / Instituti per Zhvillimin e Habitatit

SHTRIRJA GJEOGRAFIKE

2

Geographic Coverage of Co-PLAN Projects 1995-2004 Shtrirja Gjeografike e Projekteve te Co-PLAN 1995-2004

Shkodra

Lezha & Rresheni

Peshkopi & Kruja

Durres, Kamza Tirana, & Kavaja

Elbasan & Pogradec

Lushnja, Fier, Ballsh & Vlora, &

Berat, Kocova & Korca,

Gjirokastra & Saranda

LEGEND: ? Projects financed by Cordaid and Novib, Holland; ? Projects financed by Compass, Novib / Dutch Government; ? Projects financed by EGUG, Dutch Government; ? Project financed by the Austrian Government; ? Research, consultancy, including World Bank and UNDP, etc.

LEGJENDA: ? Projekte te financuara nga Cordaid & Novib, Holande; ? Projekte te financuara nga Kompas, Novib / Qeveria Holandeze; ? Projekte te financuara nga EGUG, Qeveria Holandeze; ? Projekt i financuar nga Qeveria Austriake; ? Studime, konsulenca, perfshi Banken Boterore, UNDP, etj.

Loading...

annual report raporti vjetor - Co-PLAN

ANNUAL REPORT Co-PLAN director invited by the USA State Department – Drejtori i Co-PLAN viziton Departamentin e Shtetit ne SHBA PM, Minister and Majo...

2MB Sizes 2 Downloads 5 Views

Recommend Documents

raporti vjetor - Banka Credins
Mjete monetare dhe ekuivalentë me to. 9. 29,040,607. 18,889,094. Shuma të kushtëzuara me Bankën Qëndrore. 10. 11,52

AnnuAl RepoRt AnnuAl RepoRt - Ethiopian Airlines
The company's fast growing cargo business also realized a 19% increase in revenue by carrying. 134 thousand tonnes of ..

PDF Annual Report 2016 Annual Report - AIG.com
Feb 23, 2017 - ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 .... (a) At June 30,

Annual Report
HIGHLIGHTS. An in-depth analysis of the potential of 18 agricul tural crops as alternatives for research at CIAT--which

ANNUAL REPORT
Sumitomo Mitsui Finance and Leasing is a leading, full-service leasing company in Japan ...... Syariah business. Provide

ANNUAL REPORT
May 15, 2017 - The consolidated net profit after tax in 2016 (excluding non-controlling interests) was $1,108,268,000 an

Annual Report
Aug 17, 2017 - prioritized for 2017: 1. The board of directors will evaluate financial statement auditors' independence

ANNUAL REPORT
Toxicology. - Teratology. - Dan lain-lain. Etc. ANNUAL. REPORT. 2014. 22. • PT Bio Farma (Persero) •. HIGHLIGHTS. VA

ANNUAL REPORT
In the fall, we released the Defence Renewal Charter and Plan which contained 30 initiatives that will reshape Defence a

ANNUAL REPORT
In 2016, EROSKI brought a strategic cycle to a close with a high rate of achievement for all its objectives. The ordinar