เป้าหมาย - Panyapiwat Institute of Management

Loading...

Quick Link

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

CP All Family

Internal Services

PIM Magazine MBA Connected CAS Newsletter

/

English Program /

Copyright © 2013 by Panyapiwat Institute of Management. All rights reserved 85/1 2 . . . 11120 02 855 0000 02 855 0391

E-LearningLoading...

เป้าหมาย - Panyapiwat Institute of Management

Quick Link 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. CP All Family Internal Services PIM...

114KB Sizes 3 Downloads 12 Views

Recommend Documents

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร - Panyapiwat Institute of Management
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 33 หน่วยกิต ประกอบด้วย. กลุ่มวิชาภาษา จำนวน 15 หน่วยกิต ... เมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร บัณ

สาขา วิชา วิศวกรรม การ ผลิต ยาน ยนต์ - Panyapiwat Institute of
โอกาสในการประกอบอาชีพ. เมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร บัณฑิตสาขาวิชานี้มีโอกาสได้รับคัดเลือกเข้าทำงานในบริษัท ซีพี ออลล์

Food & Beverage Management | Institute of Commercial Management
Food Menus and Beverage Lists. Basic menu criteria; Types of food menu; The contents of food menus; Beverage menus/lists

Accurate Institute of Management & Technology
Accurate Institute of Management & Technology: PGDM College, AICTE approved PGDM Institutes offers PGDM Courses, PGDM ad

Principles of Marketing - Malawi Institute of Management
Edition of Principles of Marketing provides significant improvements in content .... Dr Kotler has served as a director

Purchasing & Supply Management Handbook.pdf - Institute of
13.1.1 Customer Service Syllabus. 17. 13.1.2 Negotiation Syllabus. 22. 13.1.3 Quantitative Methods for Managers Syllabus

indian institute of management calcutta - (SSRN) Papers
One need consider financial modernization over just the past three decades to underscore the point that while ... junk b

Implementation of Performance Management in - Macrothink Institute
4 days ago - 8, No. 1 http://ijhrs.macrothink.org. 125. Implementation of Performance Management in. Inspectorate Genera

Students Handouts | Institute of Hotel Management, Catering
Craft Course in Food Production 1 st Semester. Cookery & Larder; Bakery & Confectionery; Hygiene; Equipment Maintenance.

Maritime Management Handbook.pdf - Institute of Commercial
13.1.5 Marine Insurance Syllabus. 34. 13.1.6 Maritime Law Syllabus. 37 .... Formal lectures provide a foundation of info